กิจกรรมปฐมนิเทศ

กิจกรรมปฐมนิเทศ

20 มิถุนายน 2563
kokmuang62kokmuang62
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เดินทางจากเทศบาลตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน ถึงห้องประชุุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เข้าใจวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมโครงการ NFS จังหวัดพัทลุง ได้แนวคิดถึงการออกแบบจัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดการออกแบบแผนงานโครงการ การบริหารจัดการการเงิน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00