เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

ARE ครั้งที่ 2

ARE ครั้งที่ 2

13 กันยายน 2564
kokmuang62kokmuang62
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานของโครงการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากแต่ละหมู่บ้านโดยมีกำหนดการ เวลา 09.00 - 12.00 น.เพื่อประเมินผลและแลแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานของโครงการจำนวน 25 คน แจ้งถึงสถานการณ์การจัดการขยะแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านแจ้งขยะในครัวเรือนแต่ละพื้นที่รวมลดลง 78 % แต่ละหมู่บ้านมีเตาเผาขยะเต็มก้อนสำหรับการจัดการขยะทั่วไปซึ่งแยกขยะมาจากต้นทางจากครัวเรือน และสภาพแวดล้อมในตำบล สองข้างทางถนนดูสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ประชาชนในพื้นทีมีความพึงพอใจ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 0.00 625.00 0.00 0.00 0.00 825.00