directions_run

ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารโปรตีนปลอดภัย(หมูและไก่พื้นเมือง) ชุมชนบ้านควนสามโพธิ์

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารโปรตีนปลอดภัย(หมูและไก่พื้นเมือง) ชุมชนบ้านควนสามโพธิ์
ภายใต้โครงการ Node Flagship จังหวัดพัทลุง
ภายใต้องค์กร Node Flagship จังหวัดพัทลุง
รหัสโครงการ 63001690016
วันที่อนุมัติ 1 มิถุนายน 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2563 - 30 กันยายน 2564
งบประมาณ 77,945.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชุมชนบ้านควนสามโพธิ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุวิทย์ ทองเอม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวสายพิณ โปชะดา
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.500357,100.097566place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2563 31 ต.ค. 2563 1 มิ.ย. 2563 31 ต.ค. 2563 31,178.00
2 1 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 1 พ.ย. 2563 30 ก.ย. 2564 38,973.00
3 1 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564 7,794.00
รวมงบประมาณ 77,945.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ชุมชนบ้านควนสามโพธิ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มี 435 หลังคาเรือน มีประชากร 1,143 คน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการทำสวนยางพารา สวนปาล์ม สวนผลไม้ ทำนา เลี้ยงสัตว์ โดยมีเกษตรกรเลี้ยงวัว/โค จำนวน 50 ราย จำนวน 250 ตัว มีการเลี้ยงปลา จำนวน 25 ราย มีการเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 7 ราย จำนวน 400 ตัว มีการเลี้ยงหมูในรูปแบบฟาร์ม จำนวน 2 ราย เป็นหมูขุนจำนวน 700 ตัว และแม่หมู จำนวน 300 ตัว มีการเลี้ยงแบบคอกขนาดเล็ก 5 รายๆ ละไม่เกิน 20 ตัว โดยใช้อาหารสำเร็จรูปในการเลี้ยง ส่วนการเลี้ยงหมูแบบอินทรีย์ มีเพียงจำนวน 1 ราย จำนวน 10 ตัวเท่านั้น สำหรับการไก่พื้นเมือง มีจำนวน 50 ราย แต่เลี้ยงในลักษณะปล่อยให้หากินทั่วไป ครัวเรือนละ 5-10 ตัว หรือเลี้ยงไว้กินเศษอาหารในครัวเรือน ไม่มีการเลี้ยงในลักษณะฟาร์มขนาดใหญ่ ไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงไว้จะนำมาทำอาหารสำหรับครัวเรือนบ้าง หรือจำหน่ายให้กับผู้บริโภคบ้างเล็กน้อยเท่านั้น ไม่มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อเหมือนเมื่อก่อน ในชุมชนมีตลาดนัด 1 แห่ง จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป อาหารโปรตีนที่ประชาชนในชุมชนได้บริโภคส่วนใหญ่เป็นผลผลิตที่มาจากนอกชุมชน และเป็นอาหารโปรตีนในรูปแบบทั่วไปที่มีการใช้สารเคมี โดยข้อมูลเบื้องต้นจากการสอบถามร้านค้าผู้จำหน่ายอาหารในชุมชน พบว่า ร้านค้าจะจำหน่ายเนื้อไก่ได้เดือนละ 50 กิโลกรัม โดยไก่ที่ซื้อมาจำหน่ายจะเป็นไก่พื้นเมืองบ้าง ไก่เบตงบ้าง และจำหน่ายเป็นถุงขนาดครึ่งซีกลำตัว ประชาชนจะซื้อน้อยเนื่องจากเป็นถุงขนาดใหญ่ ไม่ได้แบ่งจำหน่ายเป็นส่วนๆเหมือนเนื้อหมู ซึ่งในส่วนของเนื้อหมูจะจำหน่ายได้เดือนละ 150 กิโลกรัม แต่ปัจจุบันพบว่าประชาชนนิยมไปซื้อจากห้างร้านค้าใหญ่ๆที่สามารถแยกชิ้นส่วนของเนื้อที่เราต้องการจะซื้อได้ จะซื้อส่วนไหน เท่าได ก็เกิดความสะดวกอย่างมาก ประกอบกับในชุมชนไม่มีโรงเชือด หรือการแปรรูป หรือแหล่งจำหน่ายแบบแยกส่วนเหมือนที่ในห้างดังๆ วางจำหน่าย ประชาชนเลยหันไปเลือกซื้อสินค้า อาหารโปรตีนจากในห้างแทน นอกจากนี้รูปแบบของครอบครัวที่เป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น มีการรับประทานอาหารนอกบ้าน หรือซื้ออาหารสำเร็จรูปเพิ่มมากขึ้น เน้นความสะดวกสบาย การทำอาหารก็จะต้องซื้อวัตถุดิบที่พร้อมปรุงในทันที นอกจากนี้ยังรวมถึงการไปซื้อจากตลาดนัดในชุมชนอื่นๆ หรือซื้อจากตลาดสด และประชาชนทราบว่าเนื้อหมูหรือไก่ที่นำมาบริโภคเป็นอาหารที่ไม่ได้ผลิตแบบธรรมชาติ มีการใช้สารเคมีในการเลี้ยง ใช้สารเร่งโต สารเร่งเนื้อแดง ไก่บางชนิดใช้เวลาในการเลี้ยงแค่ 45 วัน ก็สามารถนำมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคได้แล้ว แต่ประชาชนก็เลือกในความสะดวกสบายมากกว่า อีกทั้งในกระบวนการผลิตอาหารโปรตีนเพื่อการบริโภคเองในครัวเรือน จะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง ทั้งค่าพันธุ์สัตว์ ค่าโรงเรือน ค่าอาหารและยาที่ใช้ในการเลี้ยง ทั้งรูปแบบวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ครัวเรือนไม่นิยมที่จะเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับบุคคลในครอบครัวอีกต่อไป


ชุมชนบ้านควนสามโพธิ์ มีแหล่งผลิตอาหารโปรตีนแบบปลอดภัย (หมูและไก่พื้นเมือง) อยู่แล้ว จำนวน 1 แห่ง ที่มีการเลี้ยงหมูและไก่พื้นเมืองแบบปลอดภัย โดยเลี้ยงหมูจำนวน 10 ตัว เลี้ยงไก่ จำนวน 50 ตัว ซึ่งมีการจำหน่ายให้ประชาชนบ้านควนสามโพธิ์ ได้ซื้อบริโภค และจำหน่ายไปยังนอกชุมชน แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับคนในชุมชน จึงควรมีการส่งเสริมให้เกิดแหล่งผลิตอาหารโปรตีนที่ปลอดภัย (หมูและไก่พื้นเมือง) โดยให้ประชาชนได้เรียนรู้รูปแบบการเลี้ยงแบบธรรมชาติ ผลิตอาหารสัตว์และน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้เป็นอาหารและยาที่ปลอดภัย พร้อมทั้งมีแหล่งจำหน่ายที่จัดทำในรูปแบบที่ทำให้เกิดการสะดวกในการซื้อมาบริโภคเพิ่มมากขึ้น โดยใช้ปราชญ์ที่มีในชุมชนเป็นโมเดล/ต้นแบบในการดำเนินการ

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

อาหารปลอดภัย (หมูและไก่พื้นเมือง)

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดกลไกการดำเนินงานโดยสภาผู้นำชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
  1. สภาผู้นำชุมชนที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน จำนวน 15 คน
  2. มีการประชุมประจำเดือนทุกเดือน 3.มีกลไกการติดตามและประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้ (ARE) จำนวน 2 ครั้ง
100.00
2 เพื่อสร้างแหล่งผลิตอาหารโปรตีนที่ปลอดภัย(หมูและไก่พื้นเมือง)ในชุมชนบ้านควนสามโพธิ์
  1. ประชาชนมีความรู้เรื่องการผลิตอาหารสัตว์และการเลี้ยงสัตว์แบบธรรมชาติ
  2. มีแหล่งผลิตอาหารโปรตีนปลอดภัย(หมูและไก่พื้นเมือง) ที่เพียงพอต่อการบริโภคของประชาชน และสามารถเป็นต้นแบบได้ 10 ครัวเรือน
  3. มีแหล่งเรียนรู้เรื่องการผลิตอาหารโปรตีนปลอดภัย (หมูและไก่พื้นเมือง) ในชุมชนบ้านควนสามโพธิ์ 3 แห่ง
100.00
3 เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารโปรตีนปลอดภัย(หมูและไก่พื้นเมือง)
  1. มีแหล่งจำหน่ายอาหารโปรตีนปลอดภัย(หมูและไก่พื้นเมือง)ในชุมชนบ้านควนสามโพธิ์ 1 แห่ง
  2. ประชาชนมีการบริโภคอาหารโปรตีน(หมูและไก่พื้นเมือง) จากแหล่งผลิตในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 50
100.00
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 656 77,945.00 27 65,875.00
20 มิ.ย. 63 กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ 3 5,000.00 300.00
27 มิ.ย. 63 ประชุมประจำเดือนสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 1 15 900.00 900.00
27 มิ.ย. 63 จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และป้ายชื่อโครงการ สสส. 2 1,000.00 1,000.00
10 ก.ค. 63 เปิดโครงการและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน 100 1,350.00 1,350.00
19 ก.ค. 63 ประชุมประจำเดือนสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2 15 0.00 0.00
19 ก.ค. 63 การจัดการข้อมูลเรื่องการผลิตและการบริโภคอาหารโปรตีนปลอดภัย(หมูและไก่พื้นเมือง) 15 2,250.00 2,255.00
26 ก.ค. 63 ศึกษาดูงานแหล่งผลิตอาหารโปรตีนปลอดภัย ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ สุพิศ ฟาร์ม 40 17,600.00 17,600.00
22 ส.ค. 63 ประชุมประจำเดือนสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3 15 0.00 0.00
5 ก.ย. 63 อบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์แบบธรรมชาติและการทำน้ำหมักชีวภาพ 7 ชนิด 40 14,100.00 14,100.00
26 ก.ย. 63 ประชุมประจำเดือนสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 4 15 0.00 0.00
26 ก.ย. 63 อบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตอาหารสัตว์แบบธรรมชาติ 40 6,500.00 6,500.00
7 ต.ค. 63 ค่าเดินทางร่วมกับหน่วยจัดการนำเสนผลงาน 0 0.00 300.00
10 พ.ย. 63 กิจกรรมสร้างแหล่งวัตถุดิบการผลิตอาหารสัตว์(แปลงกล้วยรวม) และแหล่งจำหน่ายอาหารโปรตีนปลอดภัยในชุมชน 40 6,345.00 6,340.00
17 พ.ย. 63 ติดตามเยี่ยมและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน (จิบกาแฟแลฟาร์มเพื่อน) ครั้งที่ 1 15 7,700.00 1,220.00
4 ธ.ค. 63 เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE) ครั้งที่ 1 20 1,000.00 1,000.00
4 ธ.ค. 63 ประชุมกำหนดกติกาชุมชน 40 1,500.00 1,500.00
16 ธ.ค. 63 ติดตามเยี่ยมและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน (จิบกาแฟแลฟาร์มเพื่อน) ครั้งที่ 2 20 0.00 600.00
25 ธ.ค. 63 งานสมัชชาสุขภาพ หิ้วชั้นมาชันชี ครั้งที่ 2 3 0.00 400.00
30 ธ.ค. 63 ติดตามเยี่ยมและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน (จิบกาแฟแลฟาร์มเพื่อน) ครั้งที่ 3 20 0.00 780.00
17 ม.ค. 64 ติดตามเยี่ยมและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน (จิบกาแฟแลฟาร์มเพื่อน) ครั้งที่ 4 20 0.00 600.00
20 มี.ค. 64 เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยจัดการพัทลุง (ARE) 3 0.00 400.00
30 มี.ค. 64 ติดตามเยี่ยมและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน (จิบกาแฟแลฟาร์มเพื่อน) ครั้งที่ 5 10 0.00 360.00
4 เม.ย. 64 ติดตามเยี่ยมและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน (จิบกาแฟแลฟาร์มเพื่อน) ครั้งที่ 6 20 0.00 360.00
2 พ.ค. 64 ติดตามเยี่ยมและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน (จิบกาแฟแลฟาร์มเพื่อน) ครั้งที่ 7 20 0.00 510.00
16 พ.ค. 64 เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE) ครั้งที่ 2 20 1,000.00 1,000.00
23 พ.ค. 64 แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียน คืนข้อมูลให้ชุมชน 100 9,700.00 5,500.00
31 พ.ค. 64 จัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ 5 1,000.00 1,000.00
31 พ.ค. 64 ค่าจัดทำชุดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงาน 0 1,000.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 10:29 น.