คนสร้างสุข

directions_run

ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารโปรตีนปลอดภัย(หมูและไก่พื้นเมือง) ชุมชนบ้านควนสามโพธิ์

เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยจัดการพัทลุง (ARE)

เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยจัดการพัทลุง (ARE)

20 มีนาคม 2564
kuansamphokuansampho
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ร่วมเวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้กับหน่วยจัดการพัทลุง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แลกเปลี่ยนผลการประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้ของพื้นที่ตนเองกับหน่วยจัดการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 lock_open