directions_run

ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารโปรตีนปลอดภัย(หมูและไก่พื้นเมือง) ชุมชนบ้านควนสามโพธิ์

เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE) ครั้งที่ 2

เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE) ครั้งที่ 2

16 พฤษภาคม 2564
kuansamphokuansampho
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดเวทีประะเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 2

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แกนนำโครงการและตัวแทนสมาชิกโครงการเข้าร่วมเวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 2 โดยมีการประเมินตามบันไดผลลัพธ์ทั้ง 4 ขั้น

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 600.00 400.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open