คนสร้างสุข

directions_run

ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารโปรตีนปลอดภัย(หมูและไก่พื้นเมือง) ชุมชนบ้านควนสามโพธิ์

เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE) ครั้งที่ 1

เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE) ครั้งที่ 1

4 ธันวาคม 2563
kuansamphokuansampho
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดเวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 1

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แกนนำโครงการและสมาชิกโครงการ ได้เข้าร่วมเวทีการประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 1 โดยประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามบันไดผลลัพธ์ ดังนี้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 600.00 400.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open