คนสร้างสุข

directions_run

ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารโปรตีนปลอดภัย(หมูและไก่พื้นเมือง) ชุมชนบ้านควนสามโพธิ์

ค่าเดินทางร่วมกับหน่วยจัดการนำเสนผลงาน

ค่าเดินทางร่วมกับหน่วยจัดการนำเสนผลงาน

7 ตุลาคม 2563
ChureeChuree
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานโครงการ จำนวน 3 คน เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยจัดการจังหวัดพัทลุงจัดขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการได้นำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการให้ทางหน่วยจัดการทราบ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 lock_open