กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1

25 มิถุนายน 2563
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประธานกล่าวสวัสดีสมาชิกทุกคน -แนะนำสมาชิกน้องใหม่อีก 1 คน คือ นางสาวอารียา ข้างแก้ว -แจ้งให้ทราบว่าเดือนเราจะเริ่มทำกิจกรรมของ สสส. -แจ้งรายละเอียดของงบประมาณที่ได้รับในปีนี้และรายละเอียดของกิจกรรม -แจ้งให้รู้ว่า งบที่ได้มา เราจะเน้นมาทำเรื่องตลาดกับธนาคารต้นไม้เป็นหลัก -แจ้งให้รู้ว่า สปก.จังหวัด จะมาร่วมกิจกรรมกับเรารวมทั้ง กศน.ด้วย -แจ้งให้รู้ว่า ทางพลังงานจังหวัดได้มารับมอบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เรียบร้อยแล้ว หากสมาชิกคนไหนมีของที่ต้องการจะอบแห้ง ก้อให้เอามาอบได้เลย -แจ้งให้รู้ว่า บัญชีเงินของกิจกรรม ได้ไปเปิดเรียบร้อยแล้ว
-แจ้งให้รู้ว้่า กองทุนยาไส้-ยาใจ สมาชิกคนไหนมีเมล็ดพันธุ์ก้อให้เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเองและถ้ามีมากก้อให้เอามาแบ่งเข้ากองทุนยาไส้-ยาใจได้

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-สมาชิกได้รับรู้ เกี่ยวกับกิจกรรมตัวใหม่ที่เราจะได้ทำร่วมกัน -สมาชิกได้ร้บรู้ถึงความเป็นไปในงานของกลุ่มว่าตอนนี้เราได้ทำอะไรบ้าง -เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้ซักถามในข้อสงสัยต่างๆ ที่ตัวเองยังไม่เอาเข้าใจและได้คำตอบที่ตัวเองพอใจ -สมาชิกทุกคนได้มาพบปะ ปรึกษาหารือ และได้พูดคุยกัน ทำให้เห็นถึงความผูกพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่่ม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00