เครือข่ายฅนสร้างสุข

กิจกรรมที่ 10 ส่งเสริมการกระจายผลผลิตจากเครือข่ายคนป่ายางสู่ชุมชน

กิจกรรมที่ 10 ส่งเสริมการกระจายผลผลิตจากเครือข่ายคนป่ายางสู่ชุมชน

5 กุมภาพันธ์ 2564
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประธานกล่าวสวัสดีและต้อนรับ คณะทำงาน สมาชิก เครือข่าย และชาวบ้านทุกคนที่ได้มาร่วมกันในวันนี้ -ประธานแจ้งวัตถุประสงต์ในการจัดตั้งตลาดชุมชนให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเราทำตลาดชุมชนขึ้นมาเพื่อรองรับสินค้าที่เรามีในชุมชนออกมาตั้งขาย คนในชุมชนด้วยกันและคนในหมู่บ้านใกล้เคียงที่สนใจ ได้มาทำการ จับ-จ่ายใช้สอยของในชุมชนของเรา -ประธานพูดว่า ใตรมีสินค้าอะไรก็สามารถนำมาวางขายได้และตอนนี้เรามีสินค้าที่ขายเพิมค่ือ เครื่องแกง ซึ่งเราใช้วัตถุดิบจากชุมชนของสมาชิก เพื่อผลิตอาหารปลอดภัย -ประธานแจ้งว่า เราเน้นขายที่หน้าบ้าน ที่หลาดปันรักษ์ ซึ่งเป็นตลาดชุมชน ที่เราได้สร้่างขึ้นมา รวมทั้งเรามีตลาดออนไลน์ด้วย สำหรับคนที่สนใจแต่ไม่สามารถมาที่ตลาดได้ ตลาดออนไลน์เราเน้นขายต้นไม้ เครื่องจักสานของสมาชิก ส่วนตลาดหน้าบ้าน เราเน้นเรื่องพืชผัก ผลไม้ ขนมพื้นบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เกิดตลาดสีเขียวในชุมชน -ได้มีการพัฒนาตลาดออนไลน์ เพื่อกระจายผลผลิตจากป่ายางไปให้ผู้บริโภคได้มากชึ้น -ได้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของตลาดชุมชน -ได้มีการจัดทำเพจตลาดปันรักษ์ ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเชื่อมโยงให้ผู้ทีสนใจสามารถมาเยี่ยมตลาดได้สะดวกขึ้น -ชาวบ้าน สมาขิกมีรายได้จากการขายสินค้า --เพิมพื้นที่สีเขียว อาหารปลอดภัยให้ชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 6,500.00 3,000.00 0.00 0.00 10,000.00