เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

จัดทำนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ

จัดทำนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ

9 กุมภาพันธ์ 2564
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประธานได้ให้สมาชิก นำเอาผลผลิต สินค้า เครื่องจักสานที่ทางเรามืมาทำการ จัดทำนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ ให้แก่สมาชิก และผู้ที่สนใจ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เป็นการนำเสนอผลงานและผลผลิตของทางกลุ่่มและของสมาชิก ทำให้ก่อนเกิดรายได้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00