เครือข่ายฅนสร้างสุข

จัดทำนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ

จัดทำนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ

30 สิงหาคม 2564
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo เครื่องจักรสานต้นคลุ้ม(พืชร่วมยาง)เครื่องจักรสานต้นคลุ้ม(พืชร่วมยาง)
  • photo
  • photo เริ่มสานเริ่มสาน
  • photo โรงเรียนใต้โคนยางโรงเรียนใต้โคนยาง
  • photo เครื่องแกงปลอดภัยเครื่องแกงปลอดภัย
  • photo พืชร่วมยางพืชร่วมยาง
  • photo บันไดผลลัพธ์โครงการฟื้นคืนชีวิตชาวสวนชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืนบันไดผลลัพธ์โครงการฟื้นคืนชีวิตชาวสวนชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน
  • photo ตัวชี้วัดเกิดขึ้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว ชาวสวนยางมีอาหารเพิ่มลดรายจ่ายรายได้เพิ่มจากพืชร่วมยางตัวชี้วัดเกิดขึ้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว ชาวสวนยางมีอาหารเพิ่มลดรายจ่ายรายได้เพิ่มจากพืชร่วมยาง
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-  ประธานได้ให้สมาชิก นัดออกแบบชุดนิทรรศการ แบ่งงานกันให้แต่ละคนได้เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ ส่วนขอป้ายนิทรรศการให้ตัวแทนไปจัดทำร้านป้าย ป้ายแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน ผลลัพธ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ มีชาวสวนป่าร่วมยางยั่งยืนเพิ่มขึ้น  นัดทีมจัดนิทรรศการจำนวน 10 คน ประกอบด้วยไวนิลนำเอาผลผลิต สินค้า เครื่องจักสานที่ทางเรามืมาทำการ จัดทำนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ป่าร่วมยางยั่งยืน ให้แก่สมาชิก และผู้ที่สนใจ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • มีชุดนิทรรศการป่าร่วมยางยั่งยืน กระบวนการและผลลัพธ์โครงการฯ ที่นำไปใช้ในการขยายผลต่อไป และใช้ประกอบการให้ความรู้ให้กับชาวสวนยางและคนที่เข้ามาเรียนรู้ป่าร่วมยางยั่งยืน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00