เครือข่ายฅนสร้างสุข

เวทีประเมินผลการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา AREร่วมหน่วยจัดการฯ

เวทีประเมินผลการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา AREร่วมหน่วยจัดการฯ

20 มีนาคม 2564
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-8.30-9.00 ลงทะเบียนรับเอกสาร
-9.00-9.30 กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ -9,30-10.00 ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม โดย อ.ไพทูรย์ ทองสม ผจก.หน่วยแฟลชชิพ -10.00-11.30 แบ่งกลุ่ม จำนวน 4 กลุ่มเพื่อนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนงานของแต่ละกลุ่มและพื้นที่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนำเสนอตามขั้นบันได ว่าแต่ละพื้นที่อยู่ที่บันไดขั้นไหนแล้ว -กลุ่มที่่ 1 ประเด็นสิ่งแวดล้อม (ขยะ) -กลุ่มที่ 2 ประเด็นสิ่งแวดล้มอ (น้ำเสีย) -กลุ่มที่ 3 ประเด็นทรัพยากร -กลุ่มที่่ 4 ประเด็นอาหารปลอดภัย -11.30-12.00 นำเสนอผลลัพธ์ภาพรวมของแต่ละกลุ่ม โดยตัวแทนกลุ่ม -12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน -13.00-13.30 สันทนาการ -13.30-15.30 แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม เพื่อแลกกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ world cafa -15.30-16.00 นำเสนอผลการดำเนินงาน ระดมความคิดเห็น ดำเนินการโดยคุณเบญจวรรณ เพ็งหนู สรุปผลการ ARE และแนวทางการดำเนินการในโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ได้พบปะภาคีเครือข่าย ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียรู้ถึงกิจกรรมของแต่กลุ่มว่าได้ดำเนินงานกันไปถึงไหนแล้ว

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00