เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

กิจกรรมที่ 11 เวทีสรุปผลการดำเนินโครงการ

25 มิถุนายน 2564
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประธานกล่าวสวัดีและต้อนรับสมาชิก คณะทำงานทุกคน -แจ้งให้ทราบว่าต้องระวังตัวเองให้มากในช่วงนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 ถึงแม้ว่าคนในชุมชนของเรายังไม่มีใครเป็นทีก้อตาม เวลาออกข้างนอกบ้านก็ขอให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครึ้งและล้างมือบ่อยๆ -แจ้งให้ทราบว่่าเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ มีอยู่ 3 เรื่องด้วยกัน  คือ 1.เรื่องเวทีสรุปผลการดำเนินโครงการป่าร่วยางปี 2 ที่เราได้ทำกันมา โดยเราจะประชุมกันโดยคนและสมาชิกในชุมชนของเราเท่านนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด่ของโรคโควิด 19 แต่กระนั้นสมาชิกที่อยู่ไกลออกไปเราก้อยังติดตามผลการดำเนินงานกันทางโทรศัพท์เป็นหลัก 2.แจ้งยอดผลดำเนินงานกลุ่มแครื่องแกงและแจกเงินปันผล 3.กลุ่มออมทรัพย์ของทางกลุ่ม -ประธานแจ้งให้ทราบว่า สมาชิกป่าร่วมยางปีนี้ ได้ครบตามจำนวนที่เราตั้งเป้าไว้ คือ 300 ไร่ -ประธานแจ้งให้ทราบว่า ปีนั้กิจกรรมของ สสส. ไม่ค่อยได้เชิญสมาชิกหรือภาคีเครือข่ายมาเข้าร่วมประชุมก็เพราะว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แต่ถึงอย่างไรเราก็ยังติดต่อและติดตามอยู่เป็นระยะๆ สำหรับโรงเรียนใต้โคนยางสาขาต่างๆ ก็ยังติดตามความก้าวหน้าอยู่เหมือนเดิมเช่นกัน -ประธานได้สอบถามถึงเรื่องต้นไม้และธนาคารต้นไม่รวมถึงเมล็ดพันธุ์ ที่เราได้นำไปปลูกว่าเป็นอย่างไรกันบ้างให้สมาชิกสามารถบอกและแนะนำให้เพื่อนได้รู้

-ประธานแจ้งให้รู้ว้า ปีนี้กลุ่มเครืองแกงได้นำผลผลิตที่ปลูกในป่ายาง นำมาขายให้ทางกลุ่มเครื่องแกง เช่น พริกสด ขมิ้น ตะใคร้ มีจำนวนพอทีจะทำการผลิต ซึ่งผลก็อเป็นที่น่าพอใจ และทางกลุ่มก้อจะให้ราคาที่รับซื้อมากกว่า ท่ี่สมาชิกนำไปขายให้กับแม่ค้าคนกลาง

ุก

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ได้ทราบถึงผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปิดโครงการ -มีรายได้จากการขายผลผลิตให้กับกล่่มเครื่องแกง -มีรายได้จากการปันผลค่าแรงและค่าหู้นของกลุ่มเครื่องแกง ซึ่งทุกคนที่ได้รับเงินจากส่วนนี้ก็อดีใจกันมากๆเลย ถือว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางนึง -ได้มาพบปะพูดคุยกัน -มีการเพิ่มป่าร่วมยางอีก 300 ไร่ -เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่อาหารปลอดภัยให้กับชุมชน และลดการใช้สารเคมี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 6,500.00 1,500.00 0.00 0.00 8,500.00

กิจกรรมที่ 8 ขับเคลื่อนธนาคารพันธุ์พืชพืชพื้นถิ่น

25 พฤษภาคม 2564
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประธานกล่าวสวัสดีและต้อนรับสมาชิกทุกคน -ประธานแจ้งว่าช่วงนี้ เป็นช่วงโควิด 19 เริ่มระบาดอีกแล้ว การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งเราจะไม่เชิญสมาชิก ข้างนอกมามากนัก เพราะป้องกันการแพร่ระบาดของโรค -ประธานแจ้งว่า แต่เราก้อยังติดตามผลการดำเนินงานของแต่โรงเรียน และสมาชิกเหมือนเดิม -กิจกรรมที่จะทำในวันนี้ เกี่ยวกับการขับเคลือนธนาคารพันธุ์พืชพืชพื้นถิ่น ซึ่งที่จริงแล้วพวกเราก้อได้ทำเกี่ยวการเก็บเมล็ดพันธุ์กันไว้อยู่แล้วเหมือนกัน -ประธานสอบถามว่า ใครมีเมล็ดพันธุ์นอกเหนือจากการเก็บไว้ปลูกเองแล้ว ก้อสามารถนำมาขายให้กับทางกลุ่มได้ เราจะรับซื้อไว้ เพื่อไว้จำหน่ายให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจต่อไป -การเงินของธนาคารเมล็ดพันธู์แจ้งยอดเงินที่คงเหลืออยู่ให้สมาชิกได้รับทราบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-สมาชิกสามารถซื้อ-ขายเมล็ดพันธุ์ที่มีอยู่ หรือน่ำมาแลกเปลี่ยนกัน -สมาชิกได้มีพันธุ์พิชในสวนเพิ่มมากชึ้น -มีอาหารหลากหลาย ไว้ขาย หรือไว้กินเพิ่่มมากขึ้น

-ทำให้เกิดกิจกรรมกับครอบครัวมากขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00

เวทีประเมินผลการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา ARE

20 มีนาคม 2564
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-8.30-9.00 ลงทะเบียนรับเอกสาร
-9.00-9.30 กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ -9,30-10.00 ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม โดย อ.ไพทูรย์ ทองสม ผจก.หน่วยแฟลชชิพ -10.00-11.30 แบ่งกลุ่ม จำนวน 4 กลุ่มเพื่อนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนงานของแต่ละกลุ่มและพื้นที่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนำเสนอตามขั้นบันได ว่าแต่ละพื้นที่อยู่ที่บันไดขั้นไหนแล้ว -กลุ่มที่่ 1 ประเด็นสิ่งแวดล้อม (ขยะ) -กลุ่มที่ 2 ประเด็นสิ่งแวดล้มอ (น้ำเสีย) -กลุ่มที่ 3 ประเด็นทรัพยากร -กลุ่มที่่ 4 ประเด็นอาหารปลอดภัย -11.30-12.00 นำเสนอผลลัพธ์ภาพรวมของแต่ละกลุ่ม โดยตัวแทนกลุ่ม -12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน -13.00-13.30 สันทนาการ -13.30-15.30 แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม เพื่อแลกกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ world cafa -15.30-16.00 นำเสนอผลการดำเนินงาน ระดมความคิดเห็น ดำเนินการโดยคุณเบญจวรรณ เพ็งหนู สรุปผลการ ARE และแนวทางการดำเนินการในโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ได้พบปะภาคีเครือข่าย ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียรู้ถึงกิจกรรมของแต่กลุ่มว่าได้ดำเนินงานกันไปถึงไหนแล้ว

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 208.00 0.00 0.00 0.00 208.00

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายป่าร่วมยาง ครั้งที่ 5

25 กุมภาพันธ์ 2564
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประธานกล่าวสวัสดีทุกคนรวมทั้งคณะทำงาน -ประธานได้สอบถามว่าในสวนยาง ที่ทำอยู่ตอนนี้ปลูกอะไรไว้บ้าง สมาชิกส่วนใหญ่ก็มี สะเดาเทียม หมาก ไคร้ ขมิ้น ฯลฯ -นายสมยศ เพชรา เจ้าของโรงเรียนใต้โคนยางบ้านบุปผา ได้พูดถึงเรื่องที่จะโค่นยาง ถ้าโคนยางเราจะปลูกอะไรดี สมาชิกทุกคนตอบก้อปลูกตามความถนัด -นส.นิภาพร เรืองเทพ เจ้าของโรงเรียนใต้โคนยาง สวนเติมฝัน บอกว่า ที่บ้านมีสวนยางประมาณ 3ไร่ แต่มียางแค่  70 ต้นที่เหลือลงเป็นผัก พริก สละอินโด มะนาว พริกสด พริกหยวก ผักสลัด รายได้ต่อเดือนเป็นที่น่าพอใจ เพราะมีรายได้ทุกวัน
-เรื่องตลาด เราควรทำสื่อเพื่อการตลาดและเป็นอัตลักษณ์ -นส.จุุฑาทิป สอบถามว่า วัตถุดิบที่ทางกลุ่มเอามาทำเครื่องแกงมี เพียงพอหรือไม่ ประธานตอบว่า พวก ตะโคร้ ขมิ้น เรามีพอแต่ตัวอื่นเรายังต้องพึ่งจากที่อื่น -พี่สมยศ ได้ถามถึงราคาพริกไทย ราคาตลาด 110 บาท แต่ขายทางกลุ่ม กลุ่มจะรับซื้อไว้ในราคาที่สูงกว่าตลาด -ปัญหาในการปลูกต้นไม้ คือ เวลา น้ำ -การทำสื่อให้แต่ละโรงเรียน ควรให้มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ได้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ของสมาชิกแต่ละคน เกี่ยวกับเรื่องพันธุ์ไม้
-เชื่อมโยงเครือข่าย ช่วยเหลือแปรรูป ผลผลิต เพื่อจำหน่าย -โรงเรียนใต้โคนยางมีความหลากหลาย เช่น แพทย์แผนไทย ผ้ามัดย้อม ปุ่ยหมัก-ปุ่ยคอก ผักสวนครัว -ได้กำหนดวันแลกเปลี่ยน โรงเรียนใต้โคนยาง ที่เหลือ -ได้กำหนดแผนงานที่เหลือของกิจกรรม -จัดทำสื่อเพื่อเป็นอัตลักษณ์ ของแต่ละโรงเรียน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00

จัดทำนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ

9 กุมภาพันธ์ 2564
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประธานได้ให้สมาชิก นำเอาผลผลิต สินค้า เครื่องจักสานที่ทางเรามืมาทำการ จัดทำนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ ให้แก่สมาชิก และผู้ที่สนใจ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เป็นการนำเสนอผลงานและผลผลิตของทางกลุ่่มและของสมาชิก ทำให้ก่อนเกิดรายได้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

กิจกรรมที่ 10 ส่งเสริมการกระจายผลผลิตจากเครือข่ายคนป่ายางสู่ชุมชน

5 กุมภาพันธ์ 2564
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประธานกล่าวสวัสดีและต้อนรับ คณะทำงาน สมาชิก เครือข่าย และชาวบ้านทุกคนที่ได้มาร่วมกันในวันนี้ -ประธานแจ้งวัตถุประสงต์ในการจัดตั้งตลาดชุมชนให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเราทำตลาดชุมชนขึ้นมาเพื่อรองรับสินค้าที่เรามีในชุมชนออกมาตั้งขาย คนในชุมชนด้วยกันและคนในหมู่บ้านใกล้เคียงที่สนใจ ได้มาทำการ จับ-จ่ายใช้สอยของในชุมชนของเรา -ประธานพูดว่า ใตรมีสินค้าอะไรก็สามารถนำมาวางขายได้และตอนนี้เรามีสินค้าที่ขายเพิมค่ือ เครื่องแกง ซึ่งเราใช้วัตถุดิบจากชุมชนของสมาชิก เพื่อผลิตอาหารปลอดภัย -ประธานแจ้งว่า เราเน้นขายที่หน้าบ้าน ที่หลาดปันรักษ์ ซึ่งเป็นตลาดชุมชน ที่เราได้สร้่างขึ้นมา รวมทั้งเรามีตลาดออนไลน์ด้วย สำหรับคนที่สนใจแต่ไม่สามารถมาที่ตลาดได้ ตลาดออนไลน์เราเน้นขายต้นไม้ เครื่องจักสานของสมาชิก ส่วนตลาดหน้าบ้าน เราเน้นเรื่องพืชผัก ผลไม้ ขนมพื้นบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เกิดตลาดสีเขียวในชุมชน -ได้มีการพัฒนาตลาดออนไลน์ เพื่อกระจายผลผลิตจากป่ายางไปให้ผู้บริโภคได้มากชึ้น -ได้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของตลาดชุมชน -ได้มีการจัดทำเพจตลาดปันรักษ์ ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเชื่อมโยงให้ผู้ทีสนใจสามารถมาเยี่ยมตลาดได้สะดวกขึ้น -ชาวบ้าน สมาขิกมีรายได้จากการขายสินค้า --เพิมพื้นที่สีเขียว อาหารปลอดภัยให้ชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 6,500.00 3,000.00 0.00 0.00 10,000.00

กิจกรรมที่ 9 พัฒนายกระดับผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์/เมนูอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 2

15 มกราคม 2564
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประธานกล่าวสวัสดีและทักทายเจ้าของสถานที่ ไร่เคียงตะวัน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม -แจ้งให้รู้ถึงรายละเอียดในการจัดกิจกรรมในวันนี้ ว่าเราจัดเกี่ยวกัยเมนูอาหารปลอดภัย ซึ่งเราสามารถหาพืชผักมาได้ จากป่ายางที่เรามี ผัดข้างบ้าน ผักสวนครัวที่เราได้ปลูกไว้ ซึ่งพืชผักที่เราจะใช้ในวันนี้เราจะเน้นผักที่ปลอดสารพิษ ไม่ฉีดยาฆ่าหญ้า ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ -แจ้งให้ทราบว่า ถ้าใครมีพืชผักมากพอที่จะนำมาแบ่งปัน ก็สามารถแจ้งให้ประธานรู้ได้ เพราะเราจะได้ ทำการหาตลาดไว้ให้ และสอนวิธีการบรรจุสินค้าเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายก่อนถึงมือลูกค้า -ประธานได้สอบถาม ว่าวันนี้ ใครนำมาพืชผักอะไรมาแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะนำมาเป็นเมนูอาหารในวันนี้บ้าง -สมาชิก ได้ร่วมกันทำกิจกรรม ปรุงเมนูอาหารจากพืชผักที่แต่ละคนได้นำมาในวันนี้ เพื่อร่วมกันรับประทานเป็นเมนูอาหารปลอดภัย เพื่อสุขภาพของทุกคน -ประธานแจ้งให้รู้ว่า ที่ทำการกลุ่มของปรธาน จะเป็นที่รวบรวมผลผลิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกได้นำมาฝากขาย เพราะได้เปิด หลาดนัด โดยใช้ชื่อว่า หลาดปันรักษ์ และขายสินค้าต่างออนไลน์ด้วย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-สมาชิกและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มาพบปะ พูดคุยกัน -สมาชิกและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความสุข สนุก แลกเปลี่ยนเรียนรู้พืชผักแต่ละชนิดที่ได้นำมาทำเป็นเมนูอาหารในวันนี้ -ได้เมนูอาหารพื้นบ้านจำนวน 5 เมนู กินและชิมเมนูอาหารร่วมกัน
-ได้รู้ถึงวิธีการ บรรจุสินค้า เวลาจำหน่ายเพื่อลดความเสียหายของพืชผัก -ได้มีที่รวบรวม ผลผลิต และผลิตภัณฑ์กเพื่อไว้จำหน่าย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 2,600.00 1,000.00 0.00 0.00 4,100.00

จัดทำป้ายเขตปลอดเหล้าบุหรี่

26 ธันวาคม 2563
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ได้จัดทำป้าย เขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้นำป้ายไปติดที่ทำการกลุ่ม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

ค่าอินเตอร์เน็ด

21 ธันวาคม 2563
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สมัครใช้อินเดอร์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้อินเตอร์เน็ตในการจัดทำรายงาน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

กิจกรรมที่ 3 เวทีติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา ARE ครั้งที่ 2

20 ธันวาคม 2563
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประธานกล่าวต้อนร้บสมาชิกทุกคน -แจ้งให้ทราบว่า กิจกรรมในวันนี้จะเป็นกิจกรรมสุดท้ายของปีนี้ -แจ้งผลการดำเนินงาน ป่่ารวมยาง  สมาชิกและจำนวนไร่ที่เพิ่มขึ้นในการทำป่าร่วมยาง -สอบถามสมาชิกเก่าในการทำป่าร่วมยาง ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ต้นไม้สมาชิกที่เบิกไปปลูกแล้วตาย ก้อสมารถให้เบิกใหม่ได้ ที่บ้านประธานกลุ่ม -แจ้งให้ทราบว่า เรายังยึดอุดมการณ์เดิมในกาารทำป่าร่วมยาง คือ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในสวนยาง -แจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน กลุ่มเครื่องแกง พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบว่า วันนี้เราจะปันผลค่าหุ้น ค่าแรงทำเครื่องแกงให้แก่สมาชิก -ทำการออมประจำเดือน พร้อมแจ้งยอดเงิน และถอนเงินให้แก่สมาชิกที่อย่ากจะถอนเงินไปใช้ -แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น สอบถามปัญหาที่เกิด พร้อมให้คำแนะนะแก่สมาชิกทุกคน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ทราบถึงผลการดำเนินงานของป่าร่วมยาง จำนวนไร่ จำนวนสมาชิกที่เพิ่มขี้นในแต่ละพื้นที่ ของแต่ละอำเภอ -สมาชิกกลุ่มเครื่องแกง ได้รับทราบถึงผลการดำเนินงาน การแบ่งปันผลกำไร ค่าหุ้นและได้รับเงินปันผลโดยพร้อมเพรียงกัน -ได้มาพบปะ พูดคุยกันเพื่อให้เกิดความสามัคคีกันในกลุ่มและได้ทำกิจกรรมร่วมกัน -มีรายได้เพิมขึ้น จากการเข้าร่วมกลุ่มสมาชิกเครื่องแกง -ได้มีรายได้ เพิ่มขึ้น จากการขายวัตถุดิบในการทำเครื่องแกง

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00

กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมการจัดตั้งโรงเรียนใต้โคนยางกระจายตามภูมิเวศเมืองลุง

10 ธันวาคม 2563
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo วงให้ความรู้และแลกเปลี่ยนป่ายางยั่งยืนโรงเรียนใต้โคนยางวงให้ความรู้และแลกเปลี่ยนป่ายางยั่งยืนโรงเรียนใต้โคนยาง
 • photo ป่าร่วมยางนำมาเป็นอาหาร ใบมังคุดทำสีย้อมผ้าป่าร่วมยางนำมาเป็นอาหาร ใบมังคุดทำสีย้อมผ้า
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตัวแทนโรงเรียนใต้โคนยางได้แลกเปลี่ยนความรู้ป่าร่วมยางยั่งยืน ที่สามารถจัดการและเป็นพื้นที่ต้นแบบ และมีชุดความรู้อะไรบ้างที่ให้คนได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
หัวหน้าโครงการป่าร่วมยางฯ  ได้ชี้แจ้งที่มาของโรงเรียนใต้โคนยาง และชวนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในการปลูกพืชร่วม การเลือกพืชที่เหมาะสม การกำหนดแผน กรอบกติกาส่งเสริมให้มีพืชหลากหลายชนิดสร้างป่าและพืชอาหารในส่วนยาง ตัวแทนได้ชมโรงเรียนป่าร่วมยาง ส่วนของการเพาะกล้าไม้ สำหรับปลูกในส่วนและขยายพันธุ์ให้กับผู้สนใจ แลกเปลี่ยนความรู้ในการใช้ประโยชน์พืชจากป่าร่วมยางเป็นพืชอาหาร  พืชสมุนไพร ไม้ใช้สอย การดูแลรักษาและการขยายพันธุ์ พร้อมแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนใต้โคนยางทั้ง 2 สาขา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เกิดโรงเรียนใต้โคนยางที่เป็นที่ให้ความรู้ และเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำสำหรับสมาชิกที่สนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้มีรูปธรรมป่าร่วมยางเป็นต้นแบบ
 2. มีความรู้ในเรื่องของการปลูกพืชร่วมยาง ที่เหมาะสมกับพื้นที่โซนเขา การขยายพันธุ์พืช ตลอดถึงการสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในการนำพืชแต่ละชนิดในป่าร่วมยางมาใช้ประโยชนได้ เช่น เต่าร้างเป็นอาหาร การย้อมสีผ้าด้วยใบไม้ได้จากป่าร่วมยาง/สวนสมรม
 3. ได้ความรู้และแผนงานในการเชื่อมร้อยเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ช่วยเหลือกันและกันระหว่างโรงเรียนใต้โคนยาง  และแผนยกระดับเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงการตลาดแปรรูปต่อไป นำไปสู่การพึ่งตนเองทางอาหารและเพิ่มความมั่นคงทางรายได้ให้กับชาวสวนยาง
 4. ได้ให้กำลังใจและสร้างความรักความผูกพันธ์ของเครือข่าย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 2,000.00 5,400.00 3,500.00 0.00 0.00 11,400.00

กิจกรรมที 9 พัฒนายกระดับผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์/เมนูอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 1

2 ธันวาคม 2563
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประธานกล่าวต้อนรับและสวัสดี สมาชิกผู้เข้าฝึกอบรมทุกคน -แจ้งให้รู้ว่าวันนี้ เราจะทำการฝึกอบรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากต้นคลุ้มซั่งเป็นผลผลิตจากป่าร่วมยาง -แจ้งให้รู้ว่า จะให้สมาชิกที่ทำเป็นอยู่แล้ว ช่วยกันฝึกสอนสมาชิกที่ยังทำกันไม่เป็น -แนะนำให้ปลูกต้นคลุ้มไว้ให้มากๆ ในป่ายาง เพราะมันจะสร้างรายใด้ให้กับเราได้ เรามีตลาดที่จะรับซื้ออยู่บ้างแล้ว -แจ้งให้สมาชิก มาเบิกต้นคลุ้มที่บ้านประธานได้เลย เพราะมีต้นกล้าเยอะในสวนยาง -แจ้งให้รู้ว้า ผลิตภัณฑ์ที่ทำเสร็จแล้ว จะทำการเก็บรวบรวมไว้ที่ทำการกลุ่ม หรือ จะเอากลับบ้านก้อให้ แต่ถ้าไว้ที่ทำการกลุ่ม เราจะไว้เพื่อจำหน่ายต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สมาชิกได้มีการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติ และได้ลงมือทำเองและได้รู้จักกับลักษณะต้นคลุ้มที่นำมาฝึกด้วย -ได้พัฒนาฝีมือของตัวเองให้มีความชำนาญมากขึ้น -ได้นำต้นคลุ้มไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์ต่อไป -มีทีรวบรวมผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากฝีมือของทางสมาชิกเพื่อใว้จำหน่ายต่่อไป -ทำให้สมาชิกที่เข้าฝึกอบรมมีรายได้เพิ่มขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 2,600.00 2,500.00 0.00 0.00 5,600.00

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายป่าร่วมยาง ครั้งที่ 4

25 พฤศจิกายน 2563
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประธานกล่าวสวัสดีและต้อนรับคณะทำงานและสมาชิกทุกคน -ประธาน แจ้งให้ทราบว่า ในเดือนธันวาที่จะถึงนี้ เราจะมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการจัดสาน จากต้นคลุ้ม ให้กับสมาชิก ต้นคลุ่มเราก้อเอามาจากสวนยางของประธานเรา

-การเงิน กองทุนยาไส้-ยาใจ แจ้งยอดเงินที่ขายเมล็ดพันธ์ุให้สมาชิกได้รับทราบ -การเงิน การออมเงินของกลุ่มทำการแจ้งยอดเงินกลุ่มและทำการฝากเงินประจำเดือนให้กับสมาชิก -ประธานแจ้ง ให้สมาชิกได้รับทราบว่า กิจกรรมที่ได้ทำมาทั้งหมด ของงวดแรกได้เสร็จภายในเดือนนี้ ซึ่งกิจกรรม จะมี 3 งวด งวดนีัก้อเสร็จในกิจกรรมนี้ คือประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3 -งวดที่ 2 เราจะเริ่มต้นเดือน พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ ปีหน้า -ประธานได้ถามถึงสมาชิกที่ได้เบิกต้นไม้ไปปลูก ว่าได้นำไปปลูกกันหรือยัง เพราะช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าฝนแล้ว ต้นไม้ที่นำไปปลูกจะมีโอกาสรอดมาก

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-  สมาชิกได้รับต้นไม้ของปีนี้ ไปปลูกเพิ่มในสวนบางของตัวเอง
-  ทำให้ทราบถึงการดำเนินงานว่าไปถึงไหนแล่่้ว แล้วเราจะทำอะไรก้นต่อไป
-  ได้เพิ่มพื้นที่ป่าร่วมยางมากขึ้น จากการรับสมาชิกป่าร่วมยางใหม่
-  มีอาหารที่กินและปลอดภัยเพิ่มขึ้น
- มีพื้นที่ป่าร่วมยางเพิ่มขึ้นอีก 184 ไร่ใน 6 อำเภอ  และจะต้องให้ครบ 300 ไร่ภายในเดือนมีนาคมปีหน้า - สมาชิกได้รับรู้ถึงว่าเราจะเน้นการทำป่าร่วมยางโดยจะเน้นในอำเภอศรีนครินทร์
- สมาชิกได้ร้บรู้จำนวนเงิน จากการออมในแต่ละเดือน -ได้ทราบถึงการทำกิจกรรมในเดือนต่อไปว่าจะทำกิจกรรมอะไรบ้าง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00

กิจกรรมที่ 4 เวทีเชื่อมร้อยเครือข่ายคนป่ายาง

18 พฤศจิกายน 2563
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และแจกเมล็ดดาหลาให้กับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เพื่อได้นำไปเป็นการขยายพันธ์ุต่อไป
 • จัดนิทรรศการโมเดลป่าร่วมยางยั่งยืน แลกเปลี่ยนให้ความรู้ป่าร่วมยางยั่งยืน การออกแบบป่าร่วมยาง
 • ให้ความรูู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกพืชป่าร่วมยาง
 • แนะนำต้นไม้ที่จะนำไปปลูกในป่าร่วมยางให้ก้บผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ที่สนใจได้รู้จัก
 • สาธิตการทำอาหาร ผลผลิต จากป่าร่วมยาง
 • แนะนำงานจักสาน ที่ทำจากต้นคลุ้มที่ปลูกในป่าร่วมยาง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน มีความตั้งใจปลูกพืชเพิ่มในสวนยางและได้นำเมล็ดพันธุ์และกล้าไม้ ที่ได้แจกไป นำกลับไปปลูกในสวนยางเพิ่มมีต้นไม้หลากหลายขึ้น
  ุ- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ความรู้ จากการแนะนำ วิธีการปลูก การเพาะและชำต้นไม้ที่จะปลูกในป่าร่วมยางได้ หรือในพื้นที่ของตัวเองได้บ้าง
  -ได้เมนูอาหาร 10 ชนิด เช่น แกงเลี้ยงผักสมรม  ข้าวยำจากผักพื้นบ้าน 10 ชนิด น้ำพริกใบทำมังคู่กับผักพื้นบ้าน ที่มีการนำพืชผักจากป่าร่วมยาง หรือพืชผักข้างบ้านมาทำเป็นอาหาร ทำให้คนที่เข้าร่วมได้ตื่นตัว รู้วิธีการนำพืชผักพื้นบ้านมาปรุงเป็นอาหารสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตระหนักความสำคัญคุณค่าของพืชพื้นบ้านบ้างชนิดหลากคนไม่รู้วิธีการนำมาประกอบอาหารซึ่งเป็นอาหารปลอดภัย ปราศจากสารเคมี ทำให้มีสุขภาพที่ดี
 • คนตระหนักความสำคัญของพืชผักพื้นบ้าน  ได้มีสัญญาใจร่วมกันในการปลูกผักพื้นบ้านและกินผักพื้นบ้านที่ปลูกในสวนยางที่ปรับเข้าสู่ป่าร่วมยางยั่งยืน ไม่ใช้สารเคมีในแปลง ปรับเปลี่ยนมาประกอบอาหารที่ใส่ใจสุขภาพเพื่อป้องกันและลดโรค
 • ได้มีความรู้การนำพืชจากป่าร่วมยางมาทำงานจักสานทีทำมาจากต้นคลุ้ม รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กำลังจะสููญหายไป ซึ่งสามารถนำมาแปรรูปได้หลากหลาย เช่น ตะกล้า  หมอน  เสื่อ แต่ละครอบครัวนำมาใช้ในชีวิตได้ และยังทำให้เกิดรายได้เสริมให้กับคนที่สาน และคนที่ปลูกต้นคลุ้มในป่าร่วมยางด้วย
 • มีความร่วมมือกับภาคีที่เข้าร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชร่วมในสวนยางที่ยกระดับไปสู่ป่าร่วมยางยั่งยืนต่อไป
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 1,500.00 6,500.00 500.00 0.00 0.00 9,000.00

ปิดงวดโครงการงวดที่ 1

14 พฤศจิกายน 2563
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

โครงการป่าร่วมยางยั่งยืน เข้าร่วมตรวจสอบเอกสารการเงิน และรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมผ่านระบบเวป  คณะทำงานประกอบไปด้วย  ผู้รับผิดชอบโครงการ  เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ  ผู้รายงานความก้าวหน้าผ่านระบบเวปไซ้ด์ โดยผู้ตรวจความถูกเอกสารการเงินพร้อมระบบหน้าเวปไซ้ด์  นายจำรัส รันตอุบล  การตรวจสอบความถูกต้อง สามารถปิดงวดที่1 เป็นที่เรียบร้อย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เอกสารได้รับการตรวจสอบจากผู้รับผิดชอบ และระบบการกรอกข้อมูลเข้าเวปไซ้ด์ ถูกต้อง ครบถ้วน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 328.00 0.00 0.00 0.00 328.00

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3

25 ตุลาคม 2563
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประธานกล่าวสวัสดีและต้อนรับคณะทำงานและสมาชิกทุกคน -ประธาน พูดถึงวาระก่อนประชุมในวันนี้ เกี่ยวกับการพาสมาชิกไปดูงานที่ กลุ่มวิสาหกิจบ้านทุ่งยาว ตำบลโคกม่วง จังหวัดพัทลุง เพื่อจะแจ้งให้สมาชิกคนไม่ได้ไปดูงานได้รับทราบ และถามถึงการไปดูงานในครั้งนั้น พวกเราได้นำหลักคิดอะไรบ้างที่สามารถนำมาปฏิบัติกับกลุ่มของพวกเราได้บ้าง -การเงิน กองทุนยาไส้-ยาใจ แจ้งยอดเงินที่ขายเมล็ดพันธ์ุให้สมาชิกได้รับทราบ -การเงิน การออมเงินของกลุ่มทำการแจ้งยอดเงินกลุ่มและทำการฝากเงินประจำเดือนให้กับสมาชิก -ประธานแจ้ง ให้สมาชิกได้รับทราบว่า กิจกรรมที่ได้ทำมาทั้งหมด ของงวดแรกได้เสร็จภายในเดือนนี้ ซึ่งกิจกรรม จะมี 3 งวด งวดนีัก้อเสร็จในกิจกรรมนี้ คือประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3 -งวดที่ 2 เราจะเริ่มต้นเดือน พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ ปีหน้า -ประธานได้ถามถึงสมาชิกที่ได้เบิกต้นไม้ไปปลูก ว่าได้นำไปปลูกกันหรือยัง เพราะช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าฝนแล้ว ต้นไม้ที่นำไปปลูกจะมีโอกาสรอดมาก

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สมาชิกได้ร้บรู้ถึงการทำงานของกลุ่ม
 • สมาชิกได้มาพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สอบถามปัญหาของแต่ละคน
 • ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขั้น ให้บรรลุลุล่วงไปโดยดี
 • สมาชิกไปดูงาน จำนวน 25 คน
 • สมาชิกได้ความรู้ การบริหารจัดการกลุ่ม
 • สมาชิกได้ความรู้ การผลิตปุ๋ย และการปลูกผักอินทรีย์
 • มีการปรับปรุง แผนงานของกลุ่ม เครือข่าย ในการแปรรูปพืชผัก จากป่าร่วมยางในการทำเครื่องแกง มีการวางแผนปลูกผักอินทรีย์ใส่กระสอบข้างบ้าน และในป่ายางอายุ 1-4ปี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,600.00 500.00 0.00 0.00 2,100.00

กิจกรรมที่ 3 เวทีติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา ARE ครั้งที่ 1

15 ตุลาคม 2563
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ประธานกล่าวสวัสดีและต้อนรับสมาชิก คณะทำงานและภาคเครือข่ายทุกคน ชึ้แจงรายละเอียดกิจกรรม
 • ประธานได้สรุปทบทวนผลลัพธ์การดำเนินงานในปีที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนเริ่มโครงการในปีที่ 2 นำข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปีที่ 2 ระยะที่ 1 มีความก้าวหน้าเกิดผลลัพธ์ตามที่เป้าหมายหรือไม่จากกระบวนการดำเนินงานโครงการป่าร่วมยางยั่งยืน  และได้ให้สมาชิกและภาคีที่เข้าร่วมได้ร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียน  ปัญหาอุปสรรค์
  แจ้งถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 3เดือนแรก แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน รวมถึงปัญหาที่ได้พบ
 • ทีมพี่เลี้ยงจากหน่วยจัดการ Nod Flagies จังหวัดพัทลุง ได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นและตั้งคำถามในการช่วนคิดวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน  กระบวนการสำคัญ ประเมินอยู่บันไดผลลัพธ์ใหน และปัญหาที่เกิดขึ้นจะทำอย่างไรได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ได้นั่งพูดคุย สอบถามกับภาคีเครือข่ายถึงการทำป่าร่วมยางของแต่พื้นที่ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการป่าร่วมยางและยกระดับโมเดลไปสู่การขยายผลต่อไปโดยมีหน่วยงานเช่น สกย.พัทลุง สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ขับเคลื่อนขยายพื้นที่ป่าร่วมยางเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ชาวสวนยางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-สมาชิกและภาคีเครือข่ายได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการทำป่าร่วมยางร่่วมกัน ทำให้เกิดความรักความผูกพันธ์และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และมีความตั้งใจร่วม่กันสร้างป่าสวนยางของแต่ละคนให้เป็นแบบอย่างและนำไปสู่การขยายผล ช่วยกันหาเพื่อนที่ปรับเปลี่ยนมาทำพืชร่วมยางเพื่อให้มีความมั่นคง ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ สิ่งแวลดล้อม ชุมชนสัมคมมีความสุข อยู่ดี กินดี
-ทราบถึงผลการดำเนินงานที่ฝานมา ว่าได้ทำและขยับไปในทิศทางไหน ประเมินตัวเองกับการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด แม้นจะต้องมีการปรับรูปแบบการดำเนินงานเนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิด คณะทำงานได้ใช้มาตรการในการป้องกันและดูแลสุขภาพเพื่อไม่ให้มีการเผยแพร่และกระจายโควิด 19 อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และได้้รับความร่วมมือของสมาชิก ทำให้การดำเนินงานสามารถดำเนินงานไปได้ทุกส่วนต่างช่วยกันดูแล
-  มีการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ คณะทำงาน 20 คน มีแกนหลักในการขับเคลื่อนงานจำนวน 10 คน กระจายอยู่ในพื้นที่ อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอเขาชัยสน อำเภอกงหรา อำเภอตะโหมด ที่ร่วมแรงรวมใจช่วยกันขับเคลื่อนงานตามความถนัด กรณีมีบางคนได้รับหน้าที่ไม่ถนัดมีการทบทวนและปรับปรุง พร้อมทั้งมีสมาชิกเข้ามาเพิ่มขึ้นจำนวน 5 คนในการทำงานมีแนวคิดและมีความตั้งใจร่วมเป็นคณะทำงาน ทักษะความรู้ที่ยังขาดความชำนาญก็มีการเพิ่มเติมจากคณะทำงานที่มีทักษะความชำนาญ หรือจากหน่วยจัดการในการบริหารจัดการทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  ทุกคนรู้หน้าที่ของตนเองมากขึ้น และสามารถทำหน้าที่แทนกันได้
- คณะทำงานสามารถ วิเคราะห์ปัญหาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ได้มีการการปรับปรุงแผนงานเพื่อแก้ปัญหาและช่องว่างที่เกิดขึ้นได้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์
- สมาชิกป่าร่วมยางที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 มีความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของป่าร่วมยาง มีการกำหนดแผนแปลงที่ปลูกพืชร่วมได้อย่างเหมาะสม ตามแนวคิดปลูกป่า 3 ป่าได้ประโยชน์ 4 อย่าง พืชอาหาร ไม้ใช้สอย สมุนไพร มีความรู้ธรรมชาติของต้นไม้กำหนดพืชร่วมยางได้ และมีความรู้ในการเพาะขยายพันธุ์พืช ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากพืชในการเพิ่มอาหารปลอดภัย และส่วนเกิดเพิ่ม่มูลค่าสร้างรายได้ในครัวเรือน ลดรายจากการการปลูกเน้นการพึ่งตนเองใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น รวมกันทำปุ๋ยหมัก เรียนรู้การจัดการกระจายผลผลิตเพิ่มคุณค่าสร้างมูลค่าจากพืชร่วมยาง เช่น เมนูอาหารพื้นบ้าน  จักรสาน (วิชาไม่พาตาย)
-  มีสมาชิกป่าร่วมยางเพิ่มขึ้น 23 คน จำนวน 211 ไร่ ไน6 อำเภอ ได้แก่ ศรีบรรพต กงหรา ป่าบอน เขาชัยสน ศรีนครินทร์และเมือง
-  เกิดโรงเรียนใต้โคนยางเพิ่ม อีก 4 แห่ง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00

เวทีเชื่อมร้อยเครือข่าย

7 ตุลาคม 2563
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมทางกาย
กล่าวต้อนรับผู้ร่วมดำเนินการโดย  นายทวี  เสนแก้ว นำเสนอความเป็นมาของโครงการโหนดเฟชชิฟ  ยุทธศาตร์เมืองลุงสีเขียว
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ยุทธศาสตร์การสร้างชุมชนสีเขียว นำเสนอผลการดำเนินงานชุมชนน่าอยู่ แบ่งกลุ่มย่อยตามประเด็นยุทธศาตร์  แลกเปลี่ยน นำเสนอ  แนวทางความร่วมมือกับภาคียุทธศาสตร์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการได้นำเสนอผลงานของตัวเองเป็นโมเดล โมเดลได้รับการยอมรับจากเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดพัทลุง ที่นำความรู้ในการทำป่าร่วมยางยั่งยืน ไปปรับใช้ และคณะทำงานป่าร่วมยางยั่งยืนพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับสามาชิกเครือข่าย และกลุ่มองค์กรสนใจได้
 • ได้เพื่อนภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ความรู้เรื่องอาหารปลอภัยเกษตร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และได้มีข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาตร์
 • ได้มีการออกแบบกระบวนการหนุนเสริมซึ่งกันและกันในการขับเคลื่อนร่วมกันได้
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 208.00 0.00 0.00 0.00 208.00

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายป่าร่วมยาง ครั้งที่ 2

25 กันยายน 2563
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ประธานกล่าวต้อนรับและสวัสดีสมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้
 • ประธานแจ้งวาระการประชุมครั้งที่แล้วให้สมาชิกได้รับทราบอีกครั้ง
 • แจ้งให้ทราบ่ว่า ในเดือนที่ผ่านมา มีกิจกรรมอะไรบ้างที่ทางกลุ่มของเราได้ดำเนินการทำกิจกรรมไปแล้ว เช่น ประชุมคณะทำงาน การแจกพันธุ์ไม้ให้สมาชิกใหม่และเก่าให้กลับนำไปปลูกใว้ในสวนยาง
  ใครไม่มีสวนยางก้อให้ปลูกที่บ้านหรือใส่กระถางไว้ เพื่อไว้เป็นอาหารหรือจำหน่ายต่อไป
 • แจ้งให้ทราบว่าตอนนี้ มีสมาชิกใหม่ที่สมัครเป็นสมาชิกป่าร่วมยางอีก 184 ไร่่ ใน 6 อำเภอ
 • ประธานปรึกษาและเสนอแนวทางในการขยายสมาชิก กำหนดพื้นที่เป้าหมาย เราจะเน้นสมาชิกในจังหวัดพัทลุงก่อน โดยเฉพาะในอำเภอศรีนครินทร์ และกำหนดทีมในการชักชวนและให้ความรู้รูปแบบทำป่าร่วมยาง ออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ เน้นความหลากหลาย ไม่ใช้สารเคมี มีพืชหลากหลายพืชอาหาร ไม้ใช้สอย สมุนไพร เพื่อเป็นการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของชาวสวนยางและชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-  สมาชิกได้รับต้นไม้ของปีนี้ ไปปลูกเพิ่มในสวนบางของตัวเอง
-  ทำให้ทราบถึงการดำเนินงานว่าไปถึงไหนแล่่้ว แล้วเราจะทำอะไรก้นต่อไป
-  ได้เพิ่มพื้นที่ป่าร่วมยางมากขึ้น จากการรับสมาชิกป่าร่วมยางใหม่
-  มีอาหารที่กินและปลอดภัยเพิ่มขึ้น
- มีพื้นที่ป่าร่วมยางเพิ่มขึ้นอีก 184 ไร่ใน 6 อำเภอ
- สมาชิกได้รับรู้ถึงว่าเราจะเน้นการทำป่าร่วมยางโดยจะเน้นในอำเภอศรีนครินทร์
- สมาชิกได้ร้บรู้จำนวนเงิน จากการออมในแต่ละเดือน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00

กิจกรรมที่ 5 เวทีสาธารณะเพื่อปรับกระบวนการสวนยางสู่ป่ายาง

10 สิงหาคม 2563
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาานรวมตั้งภาคีเครือข่าย -ประธานกลุ่มกล่าวสวัสดีและต้อนรับทุกคนที่ได้มาร่วมกิจกรรมเปิดโครงการป่าร่วมยางปี2ได้พูดถึง ผลการดำเนินงานของป่าร่วมยางปี ที่1 ว่าได้ผลตอบรับจากสมาชิกป่าร่วมยางที่ดีมาก จนต่อยอดมาถึงป่าร่วมยางอย่างยั่งยืน ปี2 -แจ้งจำนวนไร่ให้สมาชิกได้รับทราบ ถึงจำนวนไร่ที่ได้สมาชิกป่าร่วมยางปีที่ 1ว่ามีถึง 449ไร่จากที่ตั้งเป้าไว้แค่ 200ไร่ ซึ่งเกินเป้าที่ตั้งไว้มากเลยทีเดียว และปีนี้เราตั้งเป้าไว้ที่ 300ไร่
-ประธานแจ้งว่าปีนี้เราจะเน้นในจังหวัดพัทลุงก่อนเพื่อนให้สอดคล้องกับนโยบายจังหวัด ทั่จะทำจังหวัดพัทลุงให้เป็นเมืองสีเขียว โดยทางปรธานจะแจ้งวาเราจะเน้นในอำเภอศรีนครินทร์เป็นหลัก -แจ้งเรื่องการจัดตั้งกลุ่ม การทำงานของกลุ่ม ทำยังไงให้กลุ่มเราเข้มแข็งแก่ผู้เข้าร่วมทุกคนฟัง -ประธานให้สมาชิกใหม่ที่มาในวันนี้และที่จะจัดตั้งเป็นโรงเรียนใต้โคนยางของแต่ละอำเภอ  แนะนำตัวแก่สมาชิกให้ได้รู้จัก -ประธานกลุ่ม เรียนเชิญท่าน ผอ.กยท พัทลุง มากล่าวเปิดโครงการป่าร่วมยางปี 2และได้รับพูดคุยรับฟังปัญาที่เกิดขึ้นและพร้อมจะให้คำปรึกษากับสมาชิกทุกคนรวมตั้งภาคีเครือข่าย และหน่วยงานของรัฐที่ได้มาร่วมกิจกรรมไนวันนี้ด้วย -มีการตั้งคำถาม-ตอบระหว่างท่าน ผอ.กยทกับสมาชิกป่าร่วมยางโดยและเปลี่ยน เรียนรู้ การจัดการสวนยางให้เป็นป่ายางที่ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเอง


ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-  ผู้เข้าร่วมได้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานโครงการ และความร่วมมือของ สสส.ในการสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพของโครงการ พร้อมพูดถึงสถานการณ์การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ของจังหวัดพัทลุงและพยายามทำสวนยางให้เป็นป่ายาง
-  ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ในการทำสวนยางให้เป็นป่ายางและพร้อมหาต้นไม้ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ของแต่ละคน - ได้ภาคีเครือข่ายในการทำป่าร่วมยาง เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน เพิ่มพื้นที่อาหารปลอดภัยให้กับครอบครัวตัวเองและคนรอบข้าง เนื้องจากมีการลดการใช้สารเคมี และยาฆ่าหญ้าน้อยลง
- ช่วยสร้างความหลากหลายให้กับพื้นที่ สร้างความอุดมสมบุรณ์ให้กับชุมชน
- มีการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น จากการขายสินค้าที่ได้ปลูกไว้ไนป่ายาง
- เพิ่มพื้นทีสีเขียวให้กับชุมชนของตัวเอง
- เพิ่มพื้นที่อาหารปลอดภัย ปลอดสารเคมี
- รู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ในการทำสวนยางให้เป็นป่ายาง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,300.00 500.00 10,400.00 500.00 0.00 0.00 13,700.00

กิจกรรมที่ 7 สนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชร่วมยาง และการขยายลดใช้สารเคมีในสวนยาง

15 กรกฎาคม 2563
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-เมื่อชำต้นไม้พร้อมเบิก ก็แจ้งสมาชิกให้รับทราบ -เมื่อสมาชิกต้องการต้นไม้ชนิดไหนที่มีก็ทำเบิกไปปลูกในแปลงของต้นเอง

-ลงบันทึกจำนวนต้นไม้ที่สมาชิกได้เบิกไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สมาชิกได้นำต้นไม้ไปปลูกในสวนยางมีจำนวนมากขึ้น
 • เกิดการขยายสมาชิก ป่าร่วมยางเพิ่มขึ้น
 • มีพื้นที่การทำป่าร่วมยางเพิ่มขึ้น
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,250.00 4,800.00 0.00 10,500.00 16,550.00

กิจกรรมที่ 2 เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำ

2 กรกฎาคม 2563
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ประธานกล่าวต้อนรับและสวัดีสมาชิก คณะทำงาน ภ่าคีเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้
 • ประธานแจ้งให้รู้ถึงวัตถุประสงค์ที่จัดกิจกรรมในวันนี้ให้กับผู้เข้าร่วมได้รับทราบ
 • แนะนำสมาชิก แกนนำโรงเรียนใต้โคนยางให้ได้รู้จัก
 • ให้ความรู้แลกเปลี่ยน การปลูกพืชรวมยางของแต่ละพื้นที่ร่่่วมกัน ประธานเพิ่มเติมให้ความรู้การดำเนินงานในส่งเสริมและขยายสมาชิกในโรงเรียนใต้โคนยาง กระบวนการกลุ่มที่สร้างความร่วมมือของมาชิกให้รู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา การฝึกพัฒนาทักษะการบริหารกลุ่มจากการปฏิบัติจริงและมีการเพิ่มเติมความรู้ที่ขาด การวางแผนงานในการพัฒนากลุ่ม/เสริมแรงป่าร่วมยางเพิ่มขึ้น สมาชิกมีความมั่นคงเรื่องอาหาร เศรษฐกิจ  ชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันนำไปสู่ความรักความสามัคคี สิ่งล้อมที่ดี ฟื้นความเสื่อมโทรมจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพิ่มความหลากหลายพันธุ์กรรมพื้นบ้าน/ท้องถิ่นที่เกิดจากการดูแล รักษา ขยายพันธุ์ส่งต่อไปยังชุมชนและเครือข่ายต่อไป
  -  บอกกล่าวปัญหาที่พบในการปลูกพืชร่วมยาง  ร่วมแลกเปลี่ยนหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ปัญหา
  -  ร่วมกันวางแผนปฏิบัติการนำกระบานการประเมินไปใช้ในการติดตามภายในกลุ่มของตัวเอง เครือข่ายให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-มีผู้นำที่มีความสามารถและมันใจเกิดขึ้นหลังจากมีการเรียนรู้ทฤษฎีป่าร่วมยางร่วมกัน -ผู้นำสามารถไปเป็นแกนนำผู้อื่น เพื่อทำป่าร่วมยางสู่การปฏิบัติจริง -มีการประเมิน วัดผล ทำสถิติ การปลูกพื่ชร่วมยางตามแผนที่ตกลงกันไว้ และสามารถแสดงผลงานอย่างต่อเนื่อง -สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขี้นได้โดยตัวเอง -ได้รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้ -ได้รู้จักกับสมาชิกใหม่

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,200.00 300.00 0.00 0.00 4,500.00

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1

25 มิถุนายน 2563
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประธานกล่าวสวัสดีสมาชิกทุกคน -แนะนำสมาชิกน้องใหม่อีก 1 คน คือ นางสาวอารียา ข้างแก้ว -แจ้งให้ทราบว่าเดือนเราจะเริ่มทำกิจกรรมของ สสส. -แจ้งรายละเอียดของงบประมาณที่ได้รับในปีนี้และรายละเอียดของกิจกรรม -แจ้งให้รู้ว่า งบที่ได้มา เราจะเน้นมาทำเรื่องตลาดกับธนาคารต้นไม้เป็นหลัก -แจ้งให้รู้ว่า สปก.จังหวัด จะมาร่วมกิจกรรมกับเรารวมทั้ง กศน.ด้วย -แจ้งให้รู้ว่า ทางพลังงานจังหวัดได้มารับมอบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เรียบร้อยแล้ว หากสมาชิกคนไหนมีของที่ต้องการจะอบแห้ง ก้อให้เอามาอบได้เลย -แจ้งให้รู้ว่า บัญชีเงินของกิจกรรม ได้ไปเปิดเรียบร้อยแล้ว
-แจ้งให้รู้ว้่า กองทุนยาไส้-ยาใจ สมาชิกคนไหนมีเมล็ดพันธุ์ก้อให้เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเองและถ้ามีมากก้อให้เอามาแบ่งเข้ากองทุนยาไส้-ยาใจได้

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-สมาชิกได้รับรู้ เกี่ยวกับกิจกรรมตัวใหม่ที่เราจะได้ทำร่วมกัน -สมาชิกได้ร้บรู้ถึงความเป็นไปในงานของกลุ่มว่าตอนนี้เราได้ทำอะไรบ้าง -เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้ซักถามในข้อสงสัยต่างๆ ที่ตัวเองยังไม่เอาเข้าใจและได้คำตอบที่ตัวเองพอใจ -สมาชิกทุกคนได้มาพบปะ ปรึกษาหารือ และได้พูดคุยกัน ทำให้เห็นถึงความผูกพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่่ม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ NFSจังหวัดพัทลุง

20 มิถุนายน 2563
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชี้แจงจุดประสงค์ NFS จากผู้รับผิดชอบหน่วยจัดการ NFS นาย ไพฑรูณ์ ทองสม ทำความเข้าใจบันไดผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์และตัวชี้วัดใต้บันได และสามารถวางแผนปฏิทินกิจกรรมได้เหมาะสมกับ ทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับการอบรมให้ความรู้ทำเอกสารเบิกจ่ายการเงินที่ถูกต้อง ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายมากขึ้นใช้ระบบรายงานข้อมูล Happy network ได้ทบทวนทำให้มีความคุ้นชินกับการรายงานข้อมูล ซึ่งง่ายและสะดวกในการติดตามกิจกรรม 5.การเปิดบัญชีธนาคาร ได้เปิดบัญชีธนาคาร โดยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารเงินที่ใช้ตามกิจกรรมที่วางแผนจัดขึ้นตามปฏิทินเวลา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีความรู้และความเข้าใจบันไดผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์และตัวชี้วัดใต้บันได และสามารถวางแผนปฏิทินกิจกรรมได้เหมาะสม
 2. มีความรู้ความเข้าใจการทำเอกสารเบิกจ่ายการเงินที่ถูกต้อง
 3. สามารถการใช้ระบบรายงานข้อมูล Happy network โรงเรียนได้ทบทวนทำให้มีความคุ้นชินกับการรายงานข้อมูล ซึ่งง่ายและสะดวกในการติดตามกิจกรรม
  4.  ได้หนังสือถึงธนาคารเพื่อเปิดบันชีโครงการ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 208.00 0.00 0.00 0.00 208.00