กิจกรรมที่6ติดตามประเมินผลการใช้สารเคมี ครั้ง ที่ 1

กิจกรรมที่6ติดตามประเมินผลการใช้สารเคมี ครั้ง ที่ 1

8 สิงหาคม 2563
krajangkrajang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo เก็บข้อมูลสถานการณ์การใช้สารเคมีและผลกระทบการใช้สารเคมีเก็บข้อมูลสถานการณ์การใช้สารเคมีและผลกระทบการใช้สารเคมี
  • photo เก็บข้อมูลสถานการณ์การใช้สารเคมีและผลกระทบการใช้สารเคมีเก็บข้อมูลสถานการณ์การใช้สารเคมีและผลกระทบการใช้สารเคมี
  • photo เก็บข้อมูลสถานการณ์การใช้สารเคมีและผลกระทบการใช้สารเคมีเก็บข้อมูลสถานการณ์การใช้สารเคมีและผลกระทบการใช้สารเคมี
  • photo เก็บข้อมูลสถานการณ์การใช้สารเคมีและผลกระทบการใช้สารเคมีเก็บข้อมูลสถานการณ์การใช้สารเคมีและผลกระทบการใช้สารเคมี
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การเก็บข้อมูลสถานการณ์การใช้สารเคมี และผลกระทบการใช้สารเคมี โดยคณะทำงานโครงการจากครัวเรือนในชุมชนและตัวแทนครัวเรือนขยายผู้เข้าร่วมของ หมู่บ้านข้างเคียง  เอกสารการเก็บข้อมูล มีรายละเอียดใน
แบบเก็บข้อมูลการใช้สารเคมีในการเกษตร ข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์สถานการณ์การใช้สารเคมีในการเกษตร กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นจริงที่สุด ข้อ 1. จำนวนสมาชิกในครอบครัว................คน ข้อ 2. ครัวเรือนของท่านสมัครเข้าร่วม “ลดการใช้สารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านควนคง” หรือไม่ [  ] เข้าร่วมโดยสมัครใจ [  ] เข้าร่วมเพราะถูกขอร้อง [  ] ไม่เข้าร่วม
ข้อ 3. ครอบครัวของท่านทำการเกษตรหรือไม่ [  ] ไม่(ข้ามไปข้อที่)  [  ] ทำตอบได้มากกว่า 1 ข้อ [  ] ทำนา .........ไร่  [  ] ทำสวนปาล์ม .............ไร่  [  ] ทำสวนยาง...........ไร่ ข้อ 4. ครอบครัวของท่านใช้สารเคมีต่อไปนี้หรือไม่ [  ] ไม่ใช้(ข้ามไปตอบข้อ 6) [  ] ใช้จำนวนเท่าไร [  ] ปุ๋ยเคมี...............กิโลกรัม/ปี [  ] ยากำจัดวัชพืช(ฆ่าหญ้า) ..........ลิตร/ปี [  ] ยากำจัดศัตรูพืช (กำจัดหนู............กก./ปี)  (กำจัดปู......................กก./ปี)
(กำจัดหอย..........กก./ปี)  (กำจัดแมลง................กก./ปี)
ข้อ 5. ขณะใช้สารเคมีท่านได้ปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลากหรือไม่อย่างๆไร  [  ] ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
[  ] ปฏิบัติตามบ้างเป็นบางครั้ง [  ] ไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลาก ข้อ 6. ท่านเชื่อหรือไม่ว่า ยาฆ่าหญ้า (กรัมม็อกโซน,ไกลโฟเซ็ต) ยาฆ่าหนู ยาฆ่าปู ยาฆ่าหอย มีผลตกค้างในดิน ในน้ำ ในอาหาร  [  ] ไม่เชื่อว่าสารพิษตกค้าง ไม่กลัวว่าจะมีอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม [  ] เชื่อ ว่ามีพิษตกค้างและมีอันตรายต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ข้อ 7. การทำและใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ในการทำเกษตร ครอบครัวของท่านได้ดำเนินการอย่างไร [  ] ทำและใช้ปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์ [  ] ไม่ทำแต่ใช้ปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์ [  ] ไม่ใช้ (ยังคงใช้สารเคมีตลอด) ข้อ 8. การปลูกพืชผักสวนครัว [  ] ไม่ปลูก [  ] ปลูก พื้นที่ประมาณ.................ตารางเมตร ข้อ 9. ท่านได้รับข่าวสารส่งเสริมการ ลด หรือเลิกใช้สารเคมีจากสื่อช่องทางไหนบ้างตอบได้มากกว่า 1 ข้อ [  ] สื่อวิทยุ โทรทัศน์ [  ] สื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ [  ] สื่อในโทรศัพท์มือถือ ข้อ 10 ท่านสนับสนุนการส่งเสริมให้เกษตรกรลด เลิก ใช้สารเคมี หรือไม่ อย่างไร [  ] ไม่สนับสนุน [  ] สนับสนุนด้วยการลงมือปฏิบัติเลิกใช้สารเคมีให้เป็นตัวอย่าง เป็นต้นแบบ [  ] สนับสนุนด้วยการลงมือปฏิบัติเลิกใช้สารเคมีให้เป็นตัวอย่าง เป็นต้นแบบและหาความรู้เพิ่มเติม [  ] สนับสนุนด้วยการแนะนำ บอกต่อให้ผู้อื่นได้รู้ถึงอันตรายของสารเคมี ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ มีการแบ่งเก็บข้อมูล โดย หมู่14 บ้านควนคง แบ่งเก็บเป็นกลุ่มบ้าน 3 กลุ่มบ้าน กลุ่มบ้านทอนมุด บ้านควนตีน บ้านหน้าโรงเรียน
ส่วนหมู่บ้านขยายข้างเคียง หมู่ที่ 7 ,8 , 13  จำนวน 30 ครัวเรือน มีตัวแทนที่เป็นกลไกขับเคลื่อน เก็บข้อมูล  เมื่อเก็บข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยคณะทำงานกลไกขับเคลื่อนจะมาข้อมูลมาร่วมกันวิเคราะห์และคืนข้อมูลสู่ชุมชน ในวันประชุมประเดือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีข้อมูลสถานการณ์การใช้สารเคมีและผลกระทบการใช้สารเคมีในการเกษตร ของครัวเรือนบ้านควนคงและหมู่บ้านขยายข้างเคียง จำนวน 166 ครัวเรือน เป็นข้อมูลที่ใช้ในการวางแนวทางการดำเนินงาน เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ สถานการณ์การใช้สารเคมีและผลกระทบการใช้สารเคมี ในชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 2,000.00