กิจกรรมที่ 1. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2

กิจกรรมที่ 1. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2

11 สิงหาคม 2563
krajangkrajang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานกลไกขับเคลื่อนโครงการ ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยบ้านควนคง จำนวน 14 คน ณ ที่ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 14 บ้านควนคง รายละเอียดการประชุม ที่ประชุมโครงการได้กำหนดขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

  1. กำหนดให้มีการประชุมคณะทำงาน 10 ครั้ง ทุกวันที่ 11 ทุกเดือน เพื่อการวางแนวทางการดำเนินงานของโครงการ ติดตามประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูลคืนข้อมูล สู่ชุมชนต่อไป

  2. การแบ่งบทบาทหน้าที่การดำเนินงานโครงการ มีคณะทำงานกลไกขับเคลื่อนตามโครงการ จำนวน 14 คน

1.นายกระจ่าง นุ่นดำ    ผู้รับผิดชอบโครงการ

2.นายชำเนิน หนูเกลี้ยง จัดทำรายงานและบัญชี

3.สมคิด ฝ้ายทอง  ประสานงานทั่วไป

4.นายเฉลิม เชนพูล  ประสานงานและประชาสัมพันธ์

5.นางพัตรา บุ่ญเกลี้ยง  ที่ปรึกษา/ นักวิชาการวิเคราะห์/ ติดตามประเมินผล(ผอ.รพ.สต.บ้าน)

6.นายพงค์พันธ์ เตชนราวงค์ ที่ปรึกษา/ นักวิชาการวิเคราะห์/ ติดตามประเมินผล(เกษตรตำบลตำนาน)

7.นายบุญเจือ ชูยัง    เก็บข้อมูล/ติดตาม

8.นายชลิต กลับแก้ว  เก็บข้อมูล/ติดตาม

9.นายคง จันสุขศรี    เก็บข้อมูล/ติดตาม

10.นายวัชกร จันทร์ด้วง  เก็บข้อมูล/ติดตาม

11.นางวลี หลิบแก้ว    เก็บข้อมูล/ติดตาม

12.นางช่วย ชูคง    ประสาน/ เก็บข้อมูล/ติดตาม (ตัวแทนหมู่ที่ 7)

13.นางลดารัตน์ ขำแก้ว  ประสาน/ เก็บข้อมูล/ติดตาม (ตัวแทนหมู่ที่ 8)

14.นางสุจิต ชูคง    ประสาน/ เก็บข้อมูล/ติดตาม (ตัวแทนหมู่ที่ 13)

3.กำหนดวางแนวทางดำเนินกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานกลไกขับเคลื่อนโครงการ จำนวน 14 คน กำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน กำหนดการดำเนินกิจกรรม จำนวน  3  กิจกรรม ติดตามประเมินผลกาเก็บข้อมูลสถานการณ์และผลกระทบการใช้สารเคมี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00