คนสร้างสุข

กิจกรรมประชุมคณะทำงานโครงการครั้งที่ 8

กิจกรรมประชุมคณะทำงานโครงการครั้งที่ 8

11 เมษายน 2564
krajangkrajang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo วางแนวทางการดำเนินงานวางแนวทางการดำเนินงาน
  • photo แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  • photo ทบทวนการดำเนินงานทบทวนการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมคณะทำงานแลกกลไกขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยบ้านควนคง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 ต. ตำนาน คณะทำงานกลไกขับเคลื่อน 14 คน
วาระที่1 ประธาน ทบทวน การดำเนินงานที่ทำกิจกรรมที่ผ่านมา การดำเนินงาน 2 กิจกรรม กิจกรรม การขายพันธ์ การปลูก และการดูแลการควบคลุมคุณภาพตามกติกา กิจกรรม เรียนรู้การบริโภคปลอดภัย การเลือก การล้าง การปรุง ได้ดำเนินการเป็นที่เรียนร้อย มีผู้เข้าร่วมเรียนรู้ ตาม จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ได้ลงมือปฏิบัติทำจริง ทั้ง2 กิจกรรม

วาระที่ 2 การวางแนวทางการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรม การติดตามประเมินผลการใช้สารเคมี ครั้งที่ 2
กิจกรรม เก็บข้อมูล การผลิตและบริโภคปลอดภัย  ครั้งที่ 2
กิจกรรม การติดตามประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE) ครั้งที่ 2
กิจกรรม เวทีสรุปข้อมูลคืนข้อมูล

ที่ประชุม ได้มีการแสดงความคิด เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดต่อ โควิด 19 สถานการณ์ยังรุนแรง มีการติดต่อเป็นวงกว้าง หลายพื้นที่ในจังหวัด พัทลุง  จึงให้เลื่อนการทำกิจกรรมไปก่อน จนกว่าสถานการณ์ผ่อนคลายลง จึงจะดำเนินการกิจกรรมต่อ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการประชุมคณะทำงานและกลไกขับเคลื่อน จำนวน 14 คน  ทบทวบแผนการดำเนินงานแนวทางการดำเนินงาน มีข้อ สรุปร่วมกันให้มีการเลื่อนการดำเนินกิจกรรมที่รวมตัวของสมาชิกครัวเรือนปฏิบัติที่มีจำนวนมาก ให้สถานการณ์โควิท19 ดีขึ้นแล้วดำเนินกิจกรรมต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 lock_open