เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

กิจกรรมประชุมคณะทำงานโครงการครั้งที่ 8

กิจกรรมประชุมคณะทำงานโครงการครั้งที่ 8

11 เมษายน 2564
krajangkrajang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

มีการประชุมคณะทำงานและกลไกขับเคลื่อนโครงการ การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคพืชผักปลอดภัย ประสานโดยการใช้โทรศัพท์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการประชุมผ่านระบบโทรศัพท์ สรุปให้มีการเลื่อนการดำเนินกิจกรรมที่รวมตัวของสมาชิกครัวเรือนปฏิบัติที่มีจำนวนมาก ให้สถานการณ์โควิท19 ดีขึ้นแล้วดำเนินกิจกรรมต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00