เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

กิจกรรมประชุมคณะทำงานโครงการครั้งที่ 9

กิจกรรมประชุมคณะทำงานโครงการครั้งที่ 9

11 พฤษภาคม 2564
krajangkrajang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

มีการประชุมคณะทำงานและกลไกขับเคลื่อนโครงการ การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคพืชผักปลอดภัย ประสานโดยการใช้โทรศัพท์ ให้มีการทำกิจกรรม การเก็บข้อมูลการผลิต และบริโภคพืชผักปลอดภัย และกิจกรรมการเก็บข้อมูลสถานการณ์การใช้สารเคมี และผลกระทบการใช้สารเคมี โดยให้คณะทำงาน ติดตามประเมินผลเก็บข้อมูล ทั้ง 2 กิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้กำหนดแผนการดำเนินงานกิจกรรม 2 กิจกรรม

  1. กิจกรรมการเก็บข้อมูลการผลิตและการบริโภคพืชผักปลอดภัย ครั้งที่ 2

  2. กิจกรรมการเก็บข้อมูลสถานการณืการใช้สารเคมีและผลกระทบการใช้สารเคมี ครั้งที่ 2

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00