เวทีสานงาน เสริมพลัง ชุมชนน่าอยู่ สู่ พัทลุงกรีนซิตี้

เวทีสานงาน เสริมพลัง ชุมชนน่าอยู่ สู่ พัทลุงกรีนซิตี้

7 ตุลาคม 2563
ammornammorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ร่วมประชุมเวทีสานพลังชุมชนน่าอยู่  phattalung  Green และร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานจัดทำแผนงานโครงการ  บันไดสู่ความสำเร็จวทีการเชื่อมร้อยเครือข่ายภาคีที่เกี่ยว พื้นที่ เข้าร่วม จำนวน 3 คน ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้รายงานกิจกรรมรายงานความก้าวผ่าระบบออนไลน์ รับฟังการชี้แจงจุดประสงค์ในการเชื่อมร้อย จากผู้รับผิดชอบหน่วยจัดการ NFS นาย ไพฑรูณ์ ทองสม จุดประสงค์ เพื่อการเชื่อมร้อยการดำเนินงานของพื้นที่และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวของแต่ละยุทธศาสตร์ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกัน สามารถดำเนินงานและสนับสนุนหนุนเสริมการดำเนินงาน วางแนวทางการดำเนินงานร่วมกันได้ มีการแนะนำหน่วยงานภาคีที่เกี่ยว ตามยุทธศาสตร์ และพื้นที่โครงการจำนวน 25 พื้นที่ แนะนำพี่เลี้ยงประจำพื้นที่ จากนั้นแบ่งกลุ่มตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งพื้นที่บ้านควนคงอยู่ประเด็นยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยมีพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม เป็นคนชวนคุย สร้างความเข้าใจ ระหว่างพื้นที่และหน่วยงานภาคีที่เข้าร่วมกลุ่ม พื้นที่ได้นำแผนการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่นำเสนอช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแก่ หน่วยงานภาคีและพื้นที่ในประเด็นอาหารปลอดด้วยกัน เพื่อการเชื่อมประสานการดำเนินงาน การสนับสนุน การหนุมเสริม ในเรื่องการร่วมมือพื้นที่ประเด็นอาหารปลอดภัย หน่วยงานภาคี ได้แนะนำการวางแนวทางการดำเนินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัย นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเชื่อมร้อยเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ประเด็นทรัพยากร 2. ประเด็นสิ่งแวดล้อม 3. ประเด็นอาหารปลอดภัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

25 พื้นที่ตามประเด็นยุททธศาสตร์ สามารถเชื่อมประสานกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวและพื้นที่ประเด็นตามยุทธศาสตร์ เสนอแนวทางการดำเนินงานตามแผนแก่หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเชื่อมร้อยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ คณะทำงานจำนวน 5 คนเข้าร่วม ผลที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับรู้การส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์จังหวัดพัทลุง  การส่งเสริมการสร้างพื้นที่อาหารในสวนยาง  และสิ่งที่คณะทำงานต้องกลับไปดำเนินการคือ การเชื่อมเกษตรอำเภอ  เกษตรตำบล  และพัฒนาชุมชนมาร่วมส่งเสริมการทำนาอินทรีย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ชุมชนมีรายได้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 184.00 0.00 0.00 0.00 184.00