เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

11. เวทีประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา

11. เวทีประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา

9 สิงหาคม 2564
ammornammorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทำความเข้าใจที่มาของกิจกรรม ทบทวนบันไดผลลัพธ์  ระดมผลลัพธ์และตัวชี้วัด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนผลลัพธ์ ปัญหาอุปสรรคการทำงาน  แนวทางแก้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานได้ร่วมสะท้อนผลสำเร็จ  มีชาวนาทำนาเพิ่มขึ้น ข้อมูลที่เกี่ยวจากการทำนาอินทรีย์ยังไม่ถึงชาวนา ชาวนาเข้าร่วมมีความตั้งใจ  ได้ทำนาอินทรีย์ ทำข้าวกินเอง สามารกบอกเพื่อนได้ว่าทำนาอินทรีย์ทำแบบไหน  นาอินทรีย์ลดต้นทุนได้ไร่ละ  500  บาท
แนวทางชาวนา  ต้นแบบให้แลก  เรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้  สื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ทำนาอินทรีย์  ทำข้าวกินเอง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 1,950.00 0.00 0.00 0.00 2,450.00