เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

10 ส่งเสริมการพัฒนาระบบการกระจายและรวบรวมผลผลิตวิถีนาอินทรีย์ ครั้งที่ 2

10 ส่งเสริมการพัฒนาระบบการกระจายและรวบรวมผลผลิตวิถีนาอินทรีย์ ครั้งที่ 2

9 พฤษภาคม 2564
ammornammorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้ข้อมูลผลลิตรต่อไป  และเก็บเกี่ยวรวบรวม รับซื้อของสมาชิก  ทบทวนข้อตกลงในการรวบรวมรับซื้อข้าวจากสมาชิก
นัดสมาชิกทีสมัคร  ตากลดความชื้น  เก็บไว้ในโรงเก็บ  ทะยอยสีตามออร์เดอร์ ตลาดที่ได้ส่งชุมชน  ตลาดนัด สรุป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ระบบการรวบรวมข้าวเปลือก  จากสมาชิก
ได้รายคาที่ดีขึ้น  ราคาข้าวเปลือกกลุ่มมีการกำหนดราคาเอง สูงกว่ารายคาตลาด เกียนละ 300 -  500  บาท  ได้ข้าวตามความต้องการของผํู้บริโภค
ได้มีการแบ่งคนมาช่วยในการรวบรวม  ตากข้าว  คัด  บรรจุ  มีค่าแรงให้สมาชิกที่ได้ทำจรง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00