เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

9 รณรงค์เผยแพร่ส่งเสริมการบริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์จากนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

9 รณรงค์เผยแพร่ส่งเสริมการบริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์จากนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

3 สิงหาคม 2564
ammornammorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเตรียมออกแบบการรณรงค์  ทบทวนและปรับการรงค์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คนในชุมชนภูมิใจที่ได้กินข้าวในชุมชน เป็นข้าวอินทรีย์/ข้าวปลอดภัย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 3,750.00 500.00 0.00 0.00 5,450.00