เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4

20 กุมภาพันธ์ 2564
ammornammorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทบทวนการทำงานที่ผ่านมา  ได้ผลเป็นอย่างไรบ้าง  มีปัญหาอุปสรรคอะไร วางแผนการทำงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานให้ความร่วมมือ แสดงความคิดเห็นได้ดี  กรณีมีปัญหาช่วยกันหาทางออก  ได้แนวทางในการแก้ปัญหา คณะทำงานมีความรัก  แลตั้งใจงานที่ได้รับมอบหมาย  ช่วยเหลือกกันในทีมงานในการขับเคลื่อนงาน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00