อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ปฐมนิเทศโครงการ NFS จังหวัดพัทลุง

ปฐมนิเทศโครงการ NFS จังหวัดพัทลุง

20 มิถุนายน 2563
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1ลงทะเบียน  2.เตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมาย/แนะนำตัวทำความรู้จัก  3.ชี้แจ้งวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม  4. คลี่บันไดผลลัพธ์ 5. แบ่งกลุ่มย่อ่ยพื้นท่ีโครงการ 6.การออกแบบจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลลัพธ์  7.แบ่งกลุ่มย่อยพื้นท่ีโครงการ 8. การออกแบบแผนดำเนินโครงการ 9.แล่งกลุ่มย่อยพื้นท่ีโครงการย่อย  10. การบริหารจัดการ การเงิน  11.สรุปและประมวลผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 12.การเขียนรายงานผ่านระบบ happy network

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1ได้รู้เป้าหมายของโครงการNFSจังหวัดพัทลุง  ที่มุ่งไปสู่การเป็นเมืองgreen city
2 ได้ฝึกปฎิบัติการทำออกแบบการจัดเก็บข้อมูล การทำบัญชีการจัดการการเงิน และการประมวลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนรายงานผ่านระบบHappy Network 3 เกิดความรู้ความเข้าใจระบบหลักฐานทางการเงิน
4 ได้เรียนรู้ปัญหาอุปสรรคของการทำงานในปีท่ี 1 จากการสะท้อนของหน่วยจัดการNFS

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00