กิจกรรมปฐมนิเทศ

กิจกรรมปฐมนิเทศ

20 มิถุนายน 2563
khaochaison20khaochaison20
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา 08.00-08.30น.        ลงทะเบียน  และสแกนกลุ่มเป้าหมายตามมาตราการป้องกันไวรัส โควิด19 เวลา 08.30-08.45น.        เตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมาย/ แนะนำตัวทำความรู้จัก/สันทนาการ (ทีมสันทนาการ) เวลา 08.45-09.00น.        ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม (นายไพฑูรย์ ทองสม) เวลา 09.00-09.30น.        คลี่บันไดผลลัพธ์ องค์ประกอบบันไดผลลัพธ์และภาคีร่วมดำเนินการ (นายอรุณ ศรีสุวรรณ) เวลา 09.30-10.15น.        แบ่งกลุ่มย่อยพื้นที่โครงการ/พี่เลี้ยง ร่วมกันทบทวน ปรับปรุงบันไดผลลัพธ์ของโครงการย่อย เวลา 10.15-10.45น.        การออกแบบจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลลัพธ์ (นายไพฑูรย์ ทองสม) เวลา 10.45-11.30น.        พักเบรก รับประทานอาหารว่าง เวลา 11.30-12.00น.        แบ่งกลุ่มย่อยพื้นที่โครงการ/พี่เลี้ยง ช่วยกันออกแบบจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดโครงการย่อย เวลา 12.00-13.00น.        พัก รับประทานอาหารเที่ยง เวลา 13.00-13.20น.        การออกแบบแผนดำเนินงานโครงการ (นายเสณี จ่าวิสูตร) เวลา 13.20-14.00น.        แล่งกลุ่มย่อยพื้นที่โครงการย่อย/พี่เลี้ยง ออกแบบแผนการดำเนินงานโครงการย่อย เวลา 14.20-15.00น.        การบริหารจัดการ การเงิน (นางสาวจุรี  หนูผุด/นายจำรัส รัตนอุบล เวลา 15.00-15.20น        สรุปและประมวลผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (นายสมนึก นุ่มดวง) เวลา 15.20-15.30น.        พักเบรก อาหารว่าง เวลา 15.30-16.30น.        การเขียนรายงานผ่านระบบHappy Network (นายไพฑูรย์ ทองสม)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทราบวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
เข้าใจในการคลี่บันไดผลลัพธ์ องค์ประกอบบันไดผลลัพธ์และภาคีร่วมดำเนินการ
เข้าใจในการออกแบบจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลลัพธ์
สามารถออกแบบแผนดำเนินงานโครงการ
เข้าใจการบริหารจัดการ การเงิน เข้าใจการเขียนรายงานผ่านระบบHappy Network

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00