ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง

ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการเดือนมิถุนายน 2563

ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการเดือนมิถุนายน 2563

20 พฤศจิกายน 2563
bangkhun2563bangkhun2563
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

;lllk

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

yhjjj

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
23.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00