เรียนรู้ทำนาข้าวเพื่อการบริโภคปลอดภัยที่บ้านตะโหมด

จัดทำฐานข้อมูลชุมชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

จัดทำฐานข้อมูลชุมชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

17 กรกฎาคม 2563
natamodenatamode
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. จัดเก็บข้อมูลชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการทำนา
 2. จัดทำแบบสอบถามจำนวน 100 ชุด
 3. คณะทำงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการทำนาของคนในชุมชน
 4. เก็บรวบรวมข้อมูล
 5. นำข้อมูลที่ได้นำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ได้ข้อมูลชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคเพิ่มเติม ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการทำนา
 2. ได้รับรู้ถึงปัญหา/อุปสรรคเกี่ยวกับการทำนา
 3. ได้ฐานข้อมูลของกลุ่มคนทำนาจาก 100 คน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00