เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

เรียนรู้ทำนาข้าวเพื่อการบริโภคปลอดภัยที่บ้านตะโหมด

กิจกรรมประชุมคณะทำงานและสมาชิกประจำเดือนครั้งที่ 5

กิจกรรมประชุมคณะทำงานและสมาชิกประจำเดือนครั้งที่ 5

24 มกราคม 2564
natamodenatamode
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สมาชิกกลุ่มนาอินทรีย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.หาดใหญ่) ปรึกษาหารือเรื่องการแปรรูปพืชสมุนไพรไล่แมลง การจัดหาพืชสมุนไพร เช่น บอระเพ็ด ตะไคร้หอม ข่า หนอนตายหยาก เพื่อนำไปสกัดเป็นน้ำไล่แมลงในนาข้าวและกำหนดวันเพื่อไปศึกษาดูงาน ณ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. สมาชิกได้รู้จักชื่อสมุนไพรที่สามารถนำมาสกัดเป็นน้ำสมุนไพรไล่แมลงในนาข้าวได้
  2. ได้กำหนดวันเวลา ในการไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.หาดใหญ่)
  3. ได้มีการส่งเสริมให้สมาชิกปลูกสมุนไพร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 1,300.00