เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

เรียนรู้ทำนาข้าวเพื่อการบริโภคปลอดภัยที่บ้านตะโหมด

กิจกรรมประชุมคณะทำงานและสมาชิกประจำเดือนครั้งที่ 6

กิจกรรมประชุมคณะทำงานและสมาชิกประจำเดือนครั้งที่ 6

9 กุมภาพันธ์ 2564
natamodenatamode
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สมาชิกกลุ่มฯเตรียมความพร้อมเรื่องเอกสารความถูกต้องเพื่อรับการตรวจแปลงนาอินทรีย์จากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดนครศีรธรรมราชและเตรียมการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเก็บเกี่ยวและแปรรูป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. ได้ความพร้อมเรื่องเอกสารความถูกต้อง
  2. ได้สรุปเรื่องวันเวลาในการจัดกิจกรรมการเก็บเกี่ยวและแปรรูป
  3. ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 1,300.00