เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

เรียนรู้ทำนาข้าวเพื่อการบริโภคปลอดภัยที่บ้านตะโหมด

อบรมให้ความรู้การผลิตข้าวที่ปลอดภัยครั้งที่3

อบรมให้ความรู้การผลิตข้าวที่ปลอดภัยครั้งที่3

13 กุมภาพันธ์ 2564
natamodenatamode
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.เรื่องการการเก็บเกี่ยว - นับจากวันออกดอกไปอีก 28-30 วัน เป็นกำหนดวันเก็บเกี่ยวข้าวที่เหมาะสม - ระบายน้ำออกจากแปลง ก่อนถึงกำหนดเก็บเกี่ยว 7-10 วัน ควรระบายน้ำออกจากแปลงนา เพื่อให้ข้าวสุกแก่สม่ำเสมอ แปลงนาแห้งสะดวกในการเก็บเกี่ยวด้วยคนหรือเครื่องเกี่ยวข้าวไม่สกปรก และเปียกน้ำ - เก็บเกี่ยวข้าว เมื่อถึงระยะสุกแก่เหมาะสมคือ 28-30 วันหลังออกดอก ให้ทำการเก็บเกี่ยวความชื้นเมล็ดไม่ควรต่ำกว่า 20% การเก็บเกี่ยวข้าวก่อนหรือหลังจากระยะนี้จะทำให้ข้าวสูญเสียน้ำหนักและคุณภาพมากยิ่งขึ้น - หลังจากเก็บเกี่ยวและนวดจะต้องรีบตากหรือลดความชื้นเมล็ดให้แห้ง โดยเร็วที่สุด เพื่อลดอัตราการหายใจของเมล็ด ลดการเกิดเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุให้เมล็ดเสื่อมคุณภาพเร็วยิ่งขึ้น 2. การแปรูรูป ข้าวสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว ก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ ขนมจีน และขนมต่างๆ ในการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ให้มีคุณภาพในการรับประทานเป็นที่ชื่นชอบและยอมรับของผู้บริโภคนั้น จะต้องคำนึงถึงคุณภาพของเมล็ดข้าวเป็นหลักสำคัญ ปัจจัย ที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดข้าว ได้แก่ปริมาณอมิโลส ความคงตัวของแป้งสุก การสลายเมล็ดในด่าง อัตราการยืดตัวของเมล็ดข้าวต่อข้าวดิบ และปริมาณโปรตีน ปริมาณอมิโลส เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ข้าวสุกมีคุณภาพแตกต่างและมีผลต่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มากที่สุด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. สมาชิกได้ความรู้เรื่องการเก็บเกี่ยวข้่าวที่ถูกต้อง
 2. สมาชิกได้ความรู้เรื่องการแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากข้าว
 3. สมาชิกสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,100.00 0.00 750.00 500.00 0.00 0.00 3,350.00