Node Flagship

แบบประเมินผลการดำเนินงาน (Performance/Product Evaluation)

 เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด(Indicator)สถานการณ์เป้าหมายผลผลิต
(Output)
ผลลัพธ์
(Outcome)
ผลกระทบ
(Impact)
อธิบายข้อสังเกตที่สำคัญ
1 เพื่อให้ครัวเรือนมีการผลิตผักปลอดภัยสำหรับการบริโภคอย่างเพียงพอ
ตัวชี้วัด : 1.1 เกษตรกรจำนวน 50 รายจำนวน50 แปลง มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดการข้อมูลและวางแผนการผลิตผักตามความต้องการของตลาด 1.2 มีข้อมูลแปลงจำนวน50 แปลงปลูกและพัฒนาศักยภาพการผลิต 1.3 มีการติดตามและหนุนเสริม 2เดือนครั้ง
0.00