Node Flagship

แบบการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation)

กิจกรรมระยะเวลาเป้าหมาย/วิธีการผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริง
ประชุมคณะทำงาน 20 มิ.ย. 2563

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 4 ศึกษาข้อมูล สถานการณ์ วิเคราะห์ชนิดพืชและพื้นที่เหมาะสม 20 มิ.ย. 2563

 

 

 

 

 

จัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการผลิตผักปลอดภัย 20 มิ.ย. 2563

 

 

 

 

 

เกิดกลไกตลาด ผักปลอดภัยเพิ่มขึ้น และกลไกหนุนเสริมจากจังหวัดยะลา 20 มิ.ย. 2563

 

 

 

 

 

เกษตรกรปลูกผักและจำหน่ายผักปลอดภัยอย่างมีคุณภาพทดแทนการนำเข้าจากนอกพื้นที่ 20 มิ.ย. 2563

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ลด ละเลิกบุหรี่ เหล้า 20 มิ.ย. 2563

 

 

 

 

 

เวทีพัฒนาศักยภาพการรายงานผลลัพธ์ของโครงการย่อย 6 ก.ค. 2563 6 ก.ค. 2563

สมาชิกอบรมการคีย์ข้อมูลโครงการลงระบบ

-ทดลองบันทึกรายละเอียดกิจกรรม -ฝึกใช้โปรแกรมบันทึกรายละเอียดโครงการ

 

-สามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมได้ -ได้เพิ่มข้อมูลรายละเอียด 2 รายการ

 

ประชุมประชาคม 10 ก.ค. 2563

 

 

 

 

 

เปิดโครงการเกษตรกรปลอดภัยและพอเพียงตำบลกาบัง 17 ก.ค. 2563