Node Flagship

.พัฒนาทักษะคณะทำงาน

กิจกรรม : .พัฒนาทักษะคณะทำงาน
วันที่ 20/06/2020 - 20/06/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมร่วมกับหน่วยจัดการระดับจังหวัด