Node Flagship

เวทีการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE) ของหน่วยจัดการระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ(์Node Flagship) ระดับจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1

เวทีการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE) ของหน่วยจัดการระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ(์Node Flagship) ระดับจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1

23 ตุลาคม 2563
nibong63001750015nibong63001750015
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ถึงที่พัก ประชุมวางแผน และเตรียมตัวนำเสนอ วันที่ 24 ตุลาคม 2563 1.ลงทะเบียน 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการฯ ตามโซน 3.บททวนบันไดผลลัพธ์ 4.นำเสนอผลการดำเนินงานบนเวทีกลาง วันที่ 25 ตุลาคม 2563 1.ลงทะเบียน 2.ฟังบรรยายวิธีการรายงานความคืบหน้าของกิจกรรมในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3.เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้นำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ และข้อแนะนำในการปรับปรุง แก้ไขกิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00