Node Flagship

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3

13 มกราคม 2564
nibong63001750015nibong63001750015
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.เชิญคณะกรรมการโครงการฯเข้าร่วมประชุม 2.ลงทะเบียน 3.ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามบันไดผลลัพธ์และนำเสนอผลการสำรวจอุบัติเหตุภายหลังการปรับปรุงจุดเสี่ยง 4.เสนอปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาครั้งต่อไป 5.วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมงวดที่ 3 เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบรรไดผลลัพธ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีการสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ผ่านมา 2.สรุปความคืบหน้ากิจกกรม 3.แผนการจัดกิจกกรรมครั้งต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00