Node Flagship

จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รพ.สต.บ้านบาโงยบาแด ต.สะเตงนอก

จัดอบรมพัฒนาคณะทำงาน

จัดอบรมพัฒนาคณะทำงาน

1 สิงหาคม 2563
Abdulkarim Dasing 63-00175-0012Abdulkarim Dasing 63-00175-0012
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

อบรมคณะทำงาน จำนวน 2 วัน มีขั้นตอนตั้งนี้ 1) วันที่  1 สิงหาคม 2563 เชิญวิทยากร นายอับดุลรอฮิม โตงนุแย จากโรงเรียนสอนขับรถย์ มาให้ความรู้คณะทำงานเรื่องกฎหมายจราจร ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน เพื่อให้คณะทำงานมีความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในพื้นที่ และแนวทางในการแก้ไขจุดเสี่ยง
2) วันที่ 2 สิงหาคม 2563 คณะทำงานร่วมวิเคราะห์จุดเสี่ยงในพื้นที่ ลงพื้นที่ดูจุดเสี่ยง และหาแนวทางในการแก้ไขจุดเสี่ยง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายจราจร 2.คณะทำงานมีความรู้ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอบุติเหตุทางท้องถนน 3.คณะทำงานได้วิเคราะห์จุดเสี่ยงในพื้นที่ และกำหนดจุดเสี่ยงเพื่อแก้ปัญหา 4.สรุปแนวทางการแก้ปัญหาจุดเสี่ยง และมาตรการแก้ปัญหา

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00