Node Flagship

จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รพ.สต.บ้านบาโงยบาแด ต.สะเตงนอก

อบรมให้ความรู้ เรื่อง กฎจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

อบรมให้ความรู้ เรื่อง กฎจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

10 สิงหาคม 2563
Abdulkarim Dasing 63-00175-0012Abdulkarim Dasing 63-00175-0012
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ลงทะเบียน
 • เปิดโครงการ โดย นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเตงนอก
 • กล่าวนำความเป็นมาของโครงการ โดยนายประพันธ์ สีสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ อบรมแกนนำ จำนวน 120 คน โดยเชิญวิยากรมาให้ความรู้ ดังนี้ 1.เรื่องกฎหมายจราจร โดย คณะทำงาน ที่ผ่านการอบรมวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 2.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดย นายอิสมาแอ จึเลาะ พยาบาลวิชาชพชำนาญการ 3.การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และสาธิตด้วยหุ่นโดย นายอิสมาแอ จึเลาะ พยาบาลวิชาชพชำนาญการ และคณะ 4.การช่วยชีวิตโดยเครื่องกรตุ้นหัวใจอัตโนมัติ AEDและสาธิต โดย นายอิสมาแอ จึเลาะ พยาบาลวิชาชพชำนาญการ และคณะ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ประชาชนมีความรู้เรื่อง กฏหมายจราจร และนำความรู้ไปใช้ได้จริงในการขับขี่ยานพาหนะในชีวิตประจำวัน 2.ประชาชนสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ กรณีมีอุบัติเหตุทางท้องถนน เพื่อลดการบาดเจ็บรุนแรง 3.ประชาชนสามารถช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และสมารถใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ AED กรณีพบผู้ประสบอุบัติเหตุทางท้องถนน ที่หมดสติและหัวใจหยุดเต้น เพื่อลดจำนวน และอัตราการเสียชีวิตทางท้องถนน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 19,200.00 0.00 0.00 0.00 19,200.00