Node Flagship

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก

24 พฤศจิกายน 2563
asmoh63001750013asmoh63001750013
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก โดยมีหน่วยงานเกษตรอำเภอ เป็นวิทยากร ในครั้งนี้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก โดยมีหน่วยงานเกษตรอำเภอ เป็นวิทยากร ในครั้งนี้ มีฝนตกตลอดทั้งวันทำให้ ประชาชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ 36 คน ซึ่งนับว่าน้อยกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา การประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก มีการซักถามถึงอาการที่่เพาะปลูก เวทีประชุมครั้งนี้ถือว่าประชาชนได้รับความรู้ทั้งการดูแล การใช้ปุ๋ยหมักและวิธีการทำปุ๋ยหมัก

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 19,200.00 0.00 0.00 0.00 20,400.00