Node Flagship

ประชุมคณะทำงาน เพื่อจัดเวทีARE ครั้งที่ 2

ประชุมคณะทำงาน เพื่อจัดเวทีARE ครั้งที่ 2

25 มกราคม 2564
asmoh63001750013asmoh63001750013
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงาน เพื่อจัดเวทีARE ครั้งที่ 2 โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุม 10 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

โดยแบ่งหน้าที่ตามความรับผิดชอบ และรับรู้ วันเวลา ในการจัดกิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 680.00 0.00 0.00 0.00 680.00