Node Flagship

จัดทำป้ายไวนิลโครงการ และไวนิลบันไดผลลัพธ์

จัดทำป้ายไวนิลโครงการ และไวนิลบันไดผลลัพธ์

20 มิถุนายน 2563
asmoh63001750013asmoh63001750013
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo ป้ายไวนิล นำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆป้ายไวนิล นำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ
  • photo ป้ายไวนิล นำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆป้ายไวนิล นำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ
  • photo ป้ายไวนิล นำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆป้ายไวนิล นำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทำป้ายไวนิลขนาด 1.202.40 ม.โดยมีรายละเอียดในไวนิลว่า "โครงการส่งเสริมการปลูก กิน ขายผักปลอดภัย ต.อัยเยอร์เวง" และไวนิลบันไดผลลัพธ์ ขนาด 0.81.40 ม.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ป้ายไวนิลขนาด 1.202.40 ม.โดยมีรายละเอียดในไวนิลว่า "โครงการส่งเสริมการปลูก กิน ขายผักปลอดภัย ต.อัยเยอร์เวง" ทุกครั้งที่จัดกิจกรรม จะมีการเขียนชื่อกิจกรรม กำกับไว้ บนไวนิล ทุกครั้งเพื่อที่ให้รับรู้โดยทั่วกัน ของผู้เข้าร่วมการอบรม และไวนิลบันไดผลลัพธ์ ขนาด 0.81.40 ม. วัตถุประสงค์ใการจัดทำบันไดผลลัพธ์ 1.เพื่อให้ครัวเรือนปลูกผักปลอดภัยสำหรับการบริโภคในครัวเรือน 2.เพื่อสร้างระบบการจัดจำหน่ายผักปลอดภัยเพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน ซึ่งประกอบด้วย - กิจกรรม - ผลลัพธ์ -ตัวชี้วัด ซึ่งการจัดทำบันไดผลลัพธ์ นั้นเพื่อให้เห็นถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆว่าถึงขั้นไหน ได้รับการเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อย จากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open