Node Flagship

เวทีปฐมนิเทศและทำสัญญาโครงการย่อย

25 กรกฎาคม 2564
ซารีป๊ะ ฆอแด๊ะซารีป๊ะ ฆอแด๊ะ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ทุกโครงการย่อย ร่วมด้วย PM จังหวัดและพี่เลี้ยงประจำโครงการ ร่วมกันถายรูปเป็นที่ระลึกทุกโครงการย่อย ร่วมด้วย PM จังหวัดและพี่เลี้ยงประจำโครงการ ร่วมกันถายรูปเป็นที่ระลึก
 • photo เซ็นสัญญาลงนามโครงการเซ็นสัญญาลงนามโครงการ
 • photo ผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง 3ร่วมการถ่ายรูปผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง 3ร่วมการถ่ายรูป
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทางหน่วยจัดการได้มีการแนะนำทีมงาน พี่เลี้ยงของแต่ละโครงการ หลังจากนั้นได้มีการสร้างความเข้าใจในการทำโครงการ อธิบายวิธีการจัดโครงการ การลงรายละเอียดในระบบแบบคร่าวๆ รวมถึงการแยกประเภทบันชีของค่าใช้จ่าย สุดท้ายได้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเซ็นชื่อ เพื่อทำสัญญาโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คน คือ นายอับดุลรอนิง ลงซา นางสาวนอรีซัน หะยีดอรอนิง และนางสาวอาสะเมาะ มะเด็ง ร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อทำสัญญาโครงการ หลังจากที่ได้ร่วมกิจกรรม ทำให้ตัวแทนคณะทำงานได้เกิดความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกระบวนการทำงานของโครงการมากขึ้น และได้รับสัญญาโครงการที่สมบูรณ์ วันที่ 16 มิ.ย 2563 ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คน คือ นายอับดุลรอนิง ลงซา นางสาวนอรีซัน หะยีดอรอนิง และนางสาวอาสะเมาะ มะเด็ง เดินทางไปเปิดบัญชีร่วม ณ.ธนาคารอิสลาม สาขาเบตง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,530.00 0.00 0.00 0.00 1,530.00

เวที ARE ครั้งที่ 3 ถอดบทเรียน

17 เมษายน 2564
asmoh63001750013asmoh63001750013
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo แยกย้ายประจำโครงการ เพื่อบันทึกความคืบหน้าและการดำเนินงานของโครงการแยกย้ายประจำโครงการ เพื่อบันทึกความคืบหน้าและการดำเนินงานของโครงการ
 • photo เวที ARE ครั้งที่ 3 ถอดบทเรียน ณ.สะพานเอียง โดยพี่เลี้ยงประจำโครงการเปิดการประชุมเวที ARE ครั้งที่ 3 ถอดบทเรียน ณ.สะพานเอียง โดยพี่เลี้ยงประจำโครงการเปิดการประชุม
 • photo โครงการผักปลอด ร่วมเวที ARE พร้อมเพียรกันโครงการผักปลอด ร่วมเวที ARE พร้อมเพียรกัน
 • photo ร่วมกันปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ถอดบทเรียน ของโครงการ ร่วมการทบทวนและถอดบทเรียน การออกแบบโครงสร้างและองค์ประกอบของกลไก การสร้าง หรือการรวมตัวของคณะทำงาน ผลลัพธ์การทำงานของกลไก เดินทางจากอัยเยอร์เวงไปเบตง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวที AER ครั้งที่ 3 ถอดบทเรียน ของโครงการ วันที่ 17 เมษายน 2564 ณ.ร้านอาหารสะพานเอียง เบตง ร่วมด้วยผู้รับผิดชอบโครงการย่อย ผักปลอดภัยอัยเยอร์เวง และสวนผักเบตง ร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยนางสาวอาสะเมาะ มะเด็ง นางสาวนอรีซัน หะยีดอรอนิง และนายอับดุลรอนิง ลงซา โดยมี นางสาวซารีป๊ะ ฆอแด๊ะ พี่เลี้ยงประจำโครงการ ร่วมการประชุม เวทีนี้ ร่วมการทบทวนและถอดบทเรียน ซึ่งจากการที่ได้ดำเนินการโครงการในครั้งนี้ นับว่า ชาวบ้านได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูก การใช้ปุ๋ย การทำปุ๋ยหมัก การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลา 2 เดือน ส่งผลให้สิ่งปลูกของชาวบ้านไม่ทันได้เก็บเกี่ยว จึงส่งผลให้การทำโครงการไม่บรรลุตามเป้าที่กำหนดไว้ ซึ่งประสบความสำเร็จแค่ 70 เปอร์เซ็น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 610.00 0.00 0.00 0.00 610.00

ฉีดพ่น ฟื้นฟู ปรับสภาพหน้าดิน

14 เมษายน 2564
asmoh63001750013asmoh63001750013
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo น้ำหมักชีวภาพน้ำหมักชีวภาพ
 • photo เตรียมน้ำหมักชีวภาพ เพื่อทำการฉีดพ่นหน้าดินเตรียมน้ำหมักชีวภาพ เพื่อทำการฉีดพ่นหน้าดิน
 • photo ผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกันลงพื้นที่ผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกันลงพื้นที่
 • photo ผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกันลงพื้นที่ผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกันลงพื้นที่
 • photo แจกจ่ายปุ๋ยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการแจกจ่ายปุ๋ยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
 • photo แจกจ่ายปุ๋ยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการแจกจ่ายปุ๋ยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
 • photo ขอขอบคุณเกษตรจังหวัด จังหวัดยะลา ที่สนับสนุนปุ๋ยแก่ทุกโครงการย่อยขอขอบคุณเกษตรจังหวัด จังหวัดยะลา ที่สนับสนุนปุ๋ยแก่ทุกโครงการย่อย
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ฉีดพ่น ฟื้นฟู ปรับสภาพหน้าดิน คณะทำงานพร้อมด้วยแกนนำโครงการย่อยจำนวน 10 คน ลงพื้นทำการฉีดพ่น ฟ์้นฟู ปรับสภาพหน้าดิน ก่อนทำการปลูกใหม่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ฉีดพ่น ฟื้นฟู ปรับสภาพหน้าดิน คณะทำงานพร้อมด้วยแกนนำโครงการย่อยจำนวน 10 คน และชาวบ้าน ร่วมลงพื้นทำการฉีดพ่น ฟ์้นฟู ปรับสภาพหน้าดิน ก่อนทำการปลูกใหม่ เนื่องจาก เกิดน้ำท่วมขังมาเป็นระยะเวลา 2-3 เดือน ทำให้หน้าดินเปรี้ยว ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก จะต้องทำการฟื้นฟู ปรับสภาพหน้าดินก่อน เพาะปลูก ซึ่งถ้าไม่ฟื้นฟู ปรับสภาพหน้าดินอาจทำให้สิ่งเพาะปลูกเติบโตไม่สวยงาม หรือไม่ขึ้นเลยก็ได้ การฉีดพ่น ฟื้นฟู ปรับสภาพหน้าดิน ครั้งนี้โดยปรึกษาหมอดินอาสา นายสาร สรรพสินธ์ และได้แนะนำให้ทำการพักหน้าดิน และปรับสภาพหน้าดิน โดยการฉีดพ่น ฟื้นฟู ปรับสภาพหน้าดินด้วยน้ำหมักชีวภาพในปริมาณ 4 ลิตรต่อ 1 ไร่ โดยหาซื้อน้ำหมัก 25 ลิตร ในราคาลิตรละ 43 บาท เพื่อใช้ในการฉีดพ่นในครั้งนี้
หมายเหตุเพิ่ม กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมเดิม คือ การสำรวจตลาดเพื่อวางขายผัก แต่เนื่องจาก เกิดอุทกภัยน้ำท่วมขัง ทำให้ทางผู้รับผิดชอบโครงการขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมดังกล่าว เป็น การฉีดพ่น ฟื้นฟู ปรับสภาพหน้าดิน ที่เกิดจากน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลา 2 เดือน ทำให้หน้าดินเปรี้ยว เมื่อทำการเพาะปลูกแล้ว ทำให้ผลผลิตที่ไม่สวยงาม จึงต้องพักหน้าดินและทำการฆ่าเชื้อให้หน้าดินก่อนทำการเพาะปลูกในครั้งใหม่
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ได้รับการติดต่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ไปรับปุ๋ยจำนวน 65 กระสอบ ที่สนับสนุนจากเกษตรจังหวัด มีผู้เดินทางไปรับปุ๋ยที่เกษตรจังหวัดจำนวน 5 คน บรรทุกปุ๋ย 3 รอบ ค่ารถรอบละ 712 บาท ค่าอาหาร 1 มื้อ มื้อละ 70 บาทและค่าอาหารว่าง 2 มื้อ มื้อละ30 บาท

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 11,361.00 0.00 0.00 0.00 11,361.00

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 6

12 เมษายน 2564
asmoh63001750013asmoh63001750013
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo คณะทำงานร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมการประชุม
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานเข้าร่วมประชุม เพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในโซนต่างๆ ที่ได้แบ่งไว้ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 6 คณะทำงานพร้อมด้วยแกนนำโครงการย่อย จำนวน 10 คน เข้าร่วมการประชุมโดยมี นายอับดุลรอนิง ลงซา ประธานโครงการ และร่วมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม ได้ชี้แจงกิจกรรมที่กำลังจะจัดในวันที่ 14 เมษายน 2564 โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุม 10 คน ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมจากสำรวจตลาดเป็น กิจกรรมการฉีดพ่น ฟื้นฟูหน้าดิน เพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในโซนต่าง เเละแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบงาน ต่างๆ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 680.00 0.00 0.00 0.00 680.00

เวทีสังเคราะห์และสกัดบทเรียนการดำเนินงาน

24 มีนาคม 2564
asmoh63001750013asmoh63001750013
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo เวทีสังเคราะห์และสกัดบทเรียนการดำเนินงาน ณ.โรงแรมปาร์ควิวยะลาเวทีสังเคราะห์และสกัดบทเรียนการดำเนินงาน ณ.โรงแรมปาร์ควิวยะลา
 • photo ผู้รับผิดโครงการย่อย ทุกโครงการร่วมประชุมพร้อมเพียรกัน และแยกย้ายเข้ากลุ่มตามประเด็นผู้รับผิดโครงการย่อย ทุกโครงการร่วมประชุมพร้อมเพียรกัน และแยกย้ายเข้ากลุ่มตามประเด็น
 • photo มีภาคีเครือข่ายหลัก อาทิ เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ร่วมรับฟัง ร่วมเสนอและแก้ไขปัญหา เพื่อความคืบหน้าของโครงการมีภาคีเครือข่ายหลัก อาทิ เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ร่วมรับฟัง ร่วมเสนอและแก้ไขปัญหา เพื่อความคืบหน้าของโครงการ
 • photo ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย ทุกโครงการ นำเสนอความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรคผู้รับผิดชอบโครงการย่อย ทุกโครงการ นำเสนอความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรค
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ร่วมเวทีสังเคราะห์และสกัดบทเรียนการดำเนินงาน นำเสนอเป็นรายประเด็น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแล้วและ แผนการพัฒนาต่อ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวทีสังเคราะห์และสกัดบทเรียนการดำเนินงาน วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ.โรงแรมปาร์ควิว จ.ยะลา ร่วมด้วยผู้รับผิดชอบโครงการย่อยทุกโครงการ และร่วมด้วยภาคีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมีนางสาวอาสะเมาะ มะเด็ง เข้าร่วมประชุม ได้นำเสนอเป็นรายประเด็น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแล้ว แผนการพัฒนาต่อ
-ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแล้ว กิจกรรมที่ได้ทำไปแล้ว คือ1.เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและมีเครือข่ายเป็นคณะทำงาน 2.เกษตรกรมีความรู้ความสามารถผลิตผักปลอดภัยได้
- อบรมการทำปุ๋ยหมัก ประชาชนสามารถผลิตน้ำหมักเองได้ - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูก ประชาชนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปลูก แต่ในส่วนนี้เกิดอุปสรรค คือ มีน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลา 2 เดือนกว่า และเริ่มมีน้ำลดลงแล้วในบางส่วน แผนการพัฒนาต่อ -แผนการพัฒนาต่อ คือ อยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแล รับรู้ ปัญาหาที่ชาวบ้าน ได้ประสพ ซึ่งได้มีหน่วยงานของ เกษตรจังหวัดรับรู้ และยินดี ที่จะเข้าไปช่วยเหลือในส่วนนี้ด้วย นับว่าโชคดีที่จะมีหน่วยงานลงพื้นที

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 720.00 0.00 0.00 0.00 720.00

เวทีประเมิน ARE ระดับจังหวัด ครั้งที่2

16 กุมภาพันธ์ 2564
asmoh63001750013asmoh63001750013
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย ทุกโครงการเข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบโครงการย่อย ทุกโครงการเข้าร่วมประชุม
 • photo ร่วมวง รายงานของความคืบหน้าของแต่ละโครงการย่อย โดยมี อ.สุวิทย์ หมาดอาดัม พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายและพี้เลี้ยงประจำโครงการ ร่วมรับฟังในครั้งนี้ร่วมวง รายงานของความคืบหน้าของแต่ละโครงการย่อย โดยมี อ.สุวิทย์ หมาดอาดัม พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายและพี้เลี้ยงประจำโครงการ ร่วมรับฟังในครั้งนี้
 • photo ภาคีเครือข่าย ในการเข้ารับฟังความคืบหน้าของโครงการย่อยในวันนี้ ร่วมด้วยกับ เจ้าหน้าที่สาธรณสุขจังหวัดภาคีเครือข่าย ในการเข้ารับฟังความคืบหน้าของโครงการย่อยในวันนี้ ร่วมด้วยกับ เจ้าหน้าที่สาธรณสุขจังหวัด
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ร่วมเวทีติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE) จังหวัด รายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว และรายงานปัญหาและอุปสรรคที่ได้เกิดขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวทีติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (ARE) จังหวัดยะลาครั้งที่ 2 วันที่ 16 กุภาพันธ์ 2564 ณ.สาธารณสุขจังหวัด ร่วมด้วยผู้รับผิดชอบโครงการย่อยทุกโครงการ และร่วมด้วยภาคีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมีนางสาวอาสะเมาะ มะเด็ง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยโครงการย่อย ของแต่ละโครงการ นำเสนอผลลัพธ์ตามบันไดผลลัพธ์ตามลำดับ ว่า ในแต่ละกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง และเกิดอุปสรรคอย่างไร บ้าง กิจกรรมที่มีความคืบหน้าแล้ว คือ ชุมชนปลูกผักเพิ่มจากเดิม 5 ไร่ เป็น 11 ไร่ และเกิดอุปสรรคที่เจอ คือ เกิดอุทกภัยน้ำท่วมขัง ร่วม 2 เดือน ทำให้พืชผักได้รับความเสียหายทั้งหมด
โดยมีภาคีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดร่วมรับฟัง และได้แสดงความคิดเห็นในการช่วยเหลือและ การแก้ปัญหา ในส่วนของการส่งผัก ออกตลาดแหล่งที่รับซื้อ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และเติมเต็มในส่วนต่างๆ เพื่อให้โครงการย่อยแต่ละโครงการได้นำกลับไปบอกเล่าแก่สมาชิกในกลุ่มรับรู้ และนำไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น บริเวณที่มีน้ำท่วมขัง ให้เปลี่ยนมาปลูกในกระสอบ หรือกระถาง ในบริเวณใกล้บ้าน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 720.00 0.00 0.00 0.00 720.00

จัดเวที ARE ครั้งที่ 2

27 มกราคม 2564
asmoh63001750013asmoh63001750013
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo เวทีครั้งได้เชิญ นายสาร สรรพสินธ์ ร่วมเป็นวิทยากรและภาคีร่วมในครั้งนี้เวทีครั้งได้เชิญ นายสาร สรรพสินธ์ ร่วมเป็นวิทยากรและภาคีร่วมในครั้งนี้
 • photo ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ความสนใจในการรับฟังผู้เข้าร่วมประชุม ให้ความสนใจในการรับฟัง
 • photo กล่าวเปิดพิธี โดย นางสาวอาสะเมาะ มะเด็ง ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวเปิดพิธี โดย นางสาวอาสะเมาะ มะเด็ง ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • photo ผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกันถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกันถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก
 • photo พี่เลี้ยงประจำโครงการร่วมสอบถามปัญหาและอุปสรรคที่ได้ประสพมาพี่เลี้ยงประจำโครงการร่วมสอบถามปัญหาและอุปสรรคที่ได้ประสพมา
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดเวที ARE ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามการดำเนินงาน และรับฟังปัญหา วันที่ 27 มกราคม 2564 ณ.อาคารอเนกประสงค์ตาดีกาซอลาฮุดดีน คณะทำงานพร้อมด้วยแกนนำโครงการย่อยจำนวน 10 คน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 1 คน คือ หมอดินอาสา นายสาร สรรพสินธ์ เป็นวิทยากรและร่วมภาคี โดยมี นางสาวซารีปะ๊ ฆอแด๊ะ พี่เลี้ยงประจำโครงการ นายอับดุลรอนิง ลงซา ประธานโครงการ และสมาชิกในกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 28 คน เวทีนี้ เป็น กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้นำเสนอปัญหาและอุปสรรค ที่ได้รับ ซึ่งเกิดขึ้นจากอุทกภัยน้ำท่วมขัง มาเป็นระยะ ราวๆ 2-3 เดือน ทำให้พืชผลจากการเพาะปลูกได้รับความเสียหายทั้งหมด มีชาวบ้านท่านหนึ่ง เล่าด้วยน้ำตา ว่ารู้สึกเสียดาย ต่อสิ่งที่ได้ปลูกและกำลังเจริญเติบโตซึ่งใกล้จะได้เก็บเกี่ยว ที่จมไปกับน้ำท่วมขัง และยังถือว่าสิ่งปลูกนั้นไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของเรา ยังไม่ย้อท้อ และพร้อมที่จะทำการเพาะปลูกรอบใหม่ โดยต่างรอด้วยความหวัง ว่า เมื่อไรน้ำลด จะทำการเพาะปลูกทันที ซึ่งแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างเอาจริงเอาจังของชาวบ้าน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 5 เพื่อจัดเวทีARE ครั้งที่ 2

25 มกราคม 2564
asmoh63001750013asmoh63001750013
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo คณะทำงานร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมการประชุม
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานเข้าร่วมประชุม 10 คน ชี้แจงกิจกรรมที่กำลังจะจัด เเละแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบงาน ต่างๆ และรับรู้ วันเวลา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 5 เพื่อจัดเวทีARE ครั้งที่ 2 คณะทำงานพร้อมด้วยแกนนำโครงการย่อย จำนวน 10 คน เข้าร่วมการประชุมโดยมี นายอับดุลรอนิง ลงซา ประธานโครงการ และร่วมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม ได้ชี้แจงกิจกรรมที่กำลังจะจัดในวันที่ 27 มกราคม 2564 ณ.อาคารอเนกประสงค์ตาดีกาซอลาฮุดดีน เเละแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบงาน ต่างๆ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 680.00 0.00 0.00 0.00 680.00

เยี่ยมแปลงผักสำรวจข้อมูลการปลูกและบริโภคผักที่ไม่ใช้สารเคมีในชุมชน ครั้งที่ 2

5 ธันวาคม 2563
asmoh63001750013asmoh63001750013
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo สภาพตอนที่ ปริมาณน้ำลดแล้ว หน้าดินแตกระแหงสภาพตอนที่ ปริมาณน้ำลดแล้ว หน้าดินแตกระแหง
 • photo บรรยากาศยามเช้า กับรอยยิ้มในวันที่มีปริมาณน้ำล้นพื้นที่ปลูกวันบรรยากาศยามเช้า กับรอยยิ้มในวันที่มีปริมาณน้ำล้นพื้นที่ปลูกวัน
 • photo ปริมาณน้ำลดลงแล้ว แต่ยังคงเหลือ ต้นตอสิ่งปลูกไว้ให้เชยชมปริมาณน้ำลดลงแล้ว แต่ยังคงเหลือ ต้นตอสิ่งปลูกไว้ให้เชยชม
 • photo ปริมาณน้ำที่สูงขึ้นเกือบถึงสะพานปริมาณน้ำที่สูงขึ้นเกือบถึงสะพาน
 • photo สิ่งเพาะปลูกทั้งหมดปกคลุมไปด้วย ปริมาณน้ำสิ่งเพาะปลูกทั้งหมดปกคลุมไปด้วย ปริมาณน้ำ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงเยี่ยมแปลงผัก สำรวจ หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานจำนวน 10 คน ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมแปลงผักครั้งที่ 2 หลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม แต่เนื่องจาก เกิดอุทกภัยน้ำท่วม ทำให้คณะทำงานไม่ทันที่ จะสำรวจแปลงได้ เพราะพื้นที่ปลูกดังกล่าวปกคลุมด้วยน้ำท่วม ทั้งหมด ส่งผลให้สิ่งปลูกได้รับความเสียหายทั้งหมด และหลังจากปริมาณน้ำลดลง ทางคณะทำงาน ลงพื้นที่สำรวจอีกครั้ง เพื่อสำรวจความเสียหาย ที่ประสบจากน้ำท่วมขัง มาเป็นระยะเวลา 2-3 เดือน
คณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกันหารือ และแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมขัง คือ สภาพหน้าดินเปรี้ยว ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกครั้งใหม่ ส่งผลให้สิ่งปลูก ไม่งอก หรือ งอกไม่สมบูรณ์ การแก้ปัญหาจากที่ได้หารือ คือ การปรับสภาพหน้า

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00

เวทีพัฒนาศักยภาพและรายงานผลลัพธ์ของโครงการย่อย

27 พฤศจิกายน 2563
asmoh63001750013asmoh63001750013
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีพัฒนาศักยภาพและรายงานผลลัพธ์ของโครงการย่อย ณ.ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เกิดจากความล่าช้าของรถบริการ ทำให้ไม่สามารถไปร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้จองรถแทกซี่ตั้งแต่เวลา 06.30 น. และ มาถึงที่ กม.38 เวลา 09.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่เข้าร่วมประชุมพอดี โดยปกติแล้วทุกครั้งที่ไป จะเดินทางไปกับรถยนต์แต่
ครั้งนี้ผู้ร่วมเดินทางติดภาระกิจ ทำให้ต้องอาศัยรถโดยสาร เนื่องจากฝนตกหนักเลยเกิดความล่าช้า และได้จ่ายค่าโดยสาร

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก

24 พฤศจิกายน 2563
asmoh63001750013asmoh63001750013
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ผุ้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมการถ่ายรูปผุ้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมการถ่ายรูป
 • photo สาธิตการทำปุ๋ยหมักสาธิตการทำปุ๋ยหมัก
 • photo ชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม โดยมีนางสาวอาสะเมาะ มะเด็ง ผู้้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้ร่วมบรรยายชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม โดยมีนางสาวอาสะเมาะ มะเด็ง ผู้้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้ร่วมบรรยาย
 • photo เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และสาธิตการปุ๋ยหมัก โดยเชิญ นายสาร สรรพสินณ์ เป็นวิทยากรเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และสาธิตการปุ๋ยหมัก โดยเชิญ นายสาร สรรพสินณ์ เป็นวิทยากร
 • photo สาธิตการทำปุ่ยหมักสาธิตการทำปุ่ยหมัก
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยหมัก และสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมัก

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ.อาคารอเนกประสงค์ตาดีกาซอลาฮุดดีน คณะทำงานพร้อมด้วยแกนนำโครงการย่อยจำนวนว 10 คน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 1 คน คือ หมอดินอาสา นายสาร สรรพสินธ์ เป็นวิทยากร โดยมีนายอับดุลรอนิง ลงซา ประธานโครงการ และสมาชิกในกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน เวทีนี้ เป็นเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก ในการประชุมครั้งได้แลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆ เนื่่องจากผู้ร่วมการประชุมให้ความสนใจ ในการซักถาม เช่น พริกมีลักษณะใบหยิก และได้ทำการสาธิตการทำปุ๋ยหมัก กิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เพิ่มความรู้ให้แก่ ชาวบ้านเป็นอย่างมาก ชาวบ้านให้ความสนใจ ซักถามปัญหาต่างๆที่ประสบมา และได้คำตอบจากวิทยากร ทุกปัญหาที่ชาวบ้านสอบถาม การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีอุปสรรคคือ ฝนตกทั้งวันทำให้มีผู้เข้าร่วมกิจรรมน้อย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 19,200.00 0.00 0.00 0.00 20,400.00

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4 เพื่อแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบงาน เพื่อจัดกิจกรรมครั้งที่ 5

23 พฤศจิกายน 2563
asmoh63001750013asmoh63001750013
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo คณะทำงานร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมการประชุม
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานพร้อมด้วยแกนนำโครงการย่อย จำนวน 10 คน  เข้าร่วมประชุม ชี้แจงกิจกรรมที่กำลังจะจัด เเละแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบงาน ต่างๆ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4 เพื่อจัดกิจกรรมครั้งที่ 5 คณะทำงานพร้อมด้วยแกนนำโครงการย่อย จำนวน 10 คน เข้าร่วมการประชุมโดยมี นายอับดุลรอนิง ลงซา ประธานโครงการ และร่วมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม ได้ชี้แจงกิจกรรมที่กำลังจะจัดในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ.อาคารอเนกประสงค์ตาดีกาซอลาฮุดดีน เเละแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบงาน ต่างๆ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 680.00 0.00 0.00 0.00 680.00

เวทีประเมิน ARE ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

24 ตุลาคม 2563
asmoh63001750013asmoh63001750013
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo รายงานความคืบหน้าของโครงการย่อย แต่ละโครงการรายงานความคืบหน้าของโครงการย่อย แต่ละโครงการ
 • photo รายงานความคืบหน้าของโครงการย่อย แต่ละโครงการ โดยมี อ.สุวิทย์ มาเสริมใบบางหัวข้อบางประเด็น เพื่อสร้างความเข้าใจให้เห็นภาพมากขึ้นรายงานความคืบหน้าของโครงการย่อย แต่ละโครงการ โดยมี อ.สุวิทย์ มาเสริมใบบางหัวข้อบางประเด็น เพื่อสร้างความเข้าใจให้เห็นภาพมากขึ้น
 • photo โดน PM ระดับสอบถามความคืบหน้าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และหลังจากที่เข้าร่วมกิจกรรม สิ่งที่ทำเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ซึ้งสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้โดน PM ระดับสอบถามความคืบหน้าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และหลังจากที่เข้าร่วมกิจกรรม สิ่งที่ทำเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ซึ้งสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้
 • photo ผู้รับผิดชอบโครงย่อยทุกโครงการ เข้าร่วมประชุม พร้อมเพียรกัน โดยมี PM ระดับภาคร่วมการประชุมชี้แจงความคืบหน้าของโครงการผู้รับผิดชอบโครงย่อยทุกโครงการ เข้าร่วมประชุม พร้อมเพียรกัน โดยมี PM ระดับภาคร่วมการประชุมชี้แจงความคืบหน้าของโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เดินทางจากอัยเยอร์เวง กม.38-เบตง 38 กิโลเมตร ไปกลับ นำเสนอรายละเอียดของโครงการเป็นการนำเสนอโครงการแต่ละโครงการ ความเข้าใจ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมครั้งต่อไป โดยคณะทำงานระดับภาค

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวที ARE ระดับจังหวัด วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ. วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมด้วยผู้รับผิดชอบโครงการย่อยทุกโครงการ PM จังหวัดและ PM ระดับภาค เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยนางสาวอาสะเมาะ มะเด็ง นางสาวนอรีซัน หะยีดอรอนิง และนายอับดุลรอนิง ลงซา ได้เข้าร่วมการประชุม เวทีนี้เป็นการนำเสนอรายละเอียดของโครงการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ว่าได้ดำเนินถึงขั้นไหนแล้ว โดยที่ PM คอยเสริมชี้แนะ เจาะลึกทุกประเด็นให้เห็นภาพถึงการเปลี่ยนแปลง ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และหลังเข้าร่วมกิจกรรม

เวที ARE ระดับจังหวัด วันที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ. วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมด้วยผู้รับผิดชอบโครงการย่อยทุกโครงการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยนางสาวอาสะเมาะ มะเด็ง นางสาวนอรีซัน หะยีดอรอนิง และนายอับดุลรอนิง ลงซา ได้เข้าร่วมการประชุม โดยมี PM ระดับภาค มาร่วมเวทีในครั้งนี้ เวทีนี้เป็นการนำเสนอรายละเอียดของโครงการ ว่าได้ดำเนินเป็นไปตามบันไดลัพธ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ถึงขั้นไหนแล้ว โดยที่ PM คอยเสริมชี้แนะ เจาะลึกทุกประเด็นให้เห็นภาพถึงการเปลี่ยนแปลง ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และหลังเข้าร่วมกิจกรรม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ให้กระจ่าง และเข้าใจมากยิ่งขึ้น เช่น ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมของ สสส. เราได้ทำการเพาะปลูกอยู่แล้ว 5ไร่ และหลังจากที่เข้าร่วมโครงการ เราได้เพาะปลูกเพิ่ม เป็น 11 ไร่ นั้นคือแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้เข้าร่วม กิจกรรมแล้ว

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 620.00 0.00 0.00 0.00 620.00

เวที ARE ครั้งที่ 1

15 กันยายน 2563
asmoh63001750013asmoh63001750013
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo บันไดผลลัพธ์ของโครงการบันไดผลลัพธ์ของโครงการ
 • photo ติดตามความคืบหน้า และชี้แจงรายละเอียดบันไดผลลัพธ์ ของโครงการ ว่าก่อนเข้ากิจกรรมและหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม มีความคืบหน้าอย่างไรติดตามความคืบหน้า และชี้แจงรายละเอียดบันไดผลลัพธ์ ของโครงการ ว่าก่อนเข้ากิจกรรมและหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม มีความคืบหน้าอย่างไร
 • photo กิจกรรมนี้ มีนายวิทยา ตาพ่วง เป็นวิทยากรร่วมในการติดตามความคืบหน้าของโครงการกิจกรรมนี้ มีนายวิทยา ตาพ่วง เป็นวิทยากรร่วมในการติดตามความคืบหน้าของโครงการ
 • photo กล่าวเปิดเวทีกิจกรรม โดยนายอับดุลรอนิง ลงซา ประธานโครงการกล่าวเปิดเวทีกิจกรรม โดยนายอับดุลรอนิง ลงซา ประธานโครงการ
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
 • photo รายชื่่อผู้เข้าร่วมโครงการรายชื่่อผู้เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามการดำเนินการและความก้าวหน้าของโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวที ARE ครั้งที่ 1 เวทีติดตามการดำเนินการของโครงการ วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ.อาคารอเนกประสงค์ตาดีกาซอลาฮุดดีน ก.ม 38 คณะทำงานพร้อมด้วยแกนนำโครงการย่อยจำนวน 10 คน ร่วมกับเจ้าหน้าหน่วยงานเกษตร จำนวน 1 คน คือ นายวิทยา ตาพ่วง เป็นวิทยากร และ นางสาวซารีป๊ะ ฆอแด๊ะ พี่เลี้ยงประจำโครงการ โดยมีประธานโครงการ นายอับดุลรอนิง ลงซา มีผู้เข้าร่วมประชุม 61 คน โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นเวทีการติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการ ว่า ดำเนินการถึงขั้นไหน มีปัญหาเกิดขึ้นไหม ซึ่งชาวบ้านได้ชี้แจง ปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น ต้นพริก ใบมีลัษณะหยิก  และร่วมการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 659.00 0.00 0.00 659.00

ให้ความรู้เรื่องการปลูกและการบริโภคผักปลอดภัย

15 กันยายน 2563
asmoh63001750013asmoh63001750013
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo บันไดผลลัพธ์ของโดรงการบันไดผลลัพธ์ของโดรงการ
 • photo ชี้แจงรายละเอียดบันไดผลลัพธ์ โดยนางสาวอาสะเมาะ มะเด็ง ผู้รับผิดชอบโครงการ โดยที่มีพี่เลี้ยงประจำโครงการ นางสาวซารีป๊ะ คอแด๊ะ ร่วมการชี้แจงในครั้งนี้ด้วยชี้แจงรายละเอียดบันไดผลลัพธ์ โดยนางสาวอาสะเมาะ มะเด็ง ผู้รับผิดชอบโครงการ โดยที่มีพี่เลี้ยงประจำโครงการ นางสาวซารีป๊ะ คอแด๊ะ ร่วมการชี้แจงในครั้งนี้ด้วย
 • photo กิจกรรมในวันนี้ ได้เชิญนายวิทยา ตาพ่วง เป็นวิทยากร ในการให้ความรู้เรื่องการปลูกและการบริโภคผักปลอดภัยกิจกรรมในวันนี้ ได้เชิญนายวิทยา ตาพ่วง เป็นวิทยากร ในการให้ความรู้เรื่องการปลูกและการบริโภคผักปลอดภัย
 • photo กล่าวเปิดเวทีกิจกรรม โดยนายอับดุลรอนิง ลงซากล่าวเปิดเวทีกิจกรรม โดยนายอับดุลรอนิง ลงซา
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานจำนวน 10 คน  บรรยายให้ความรู้เรื่องการปลูกและการบริโภคผักปลอดภัย มีการแจกเมล็ดพันธ์ 5 ชนิด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมที่ 4 เวทีให้ความรู้เรื่องการปลูกและการบริโภคผักปลอดภัย วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ.อาคารอเนกประสงค์ตาดีกาซอลาฮุดดีน กม.38 คณะทำงานพร้อมด้วยแกนนำโครงการย่อยจำนวน 10 คน ร่วมกับเจ้าหน้าหน่วยงานเกษตร จำนวน 1 คน คือ นายวิทยา ตาพ่วง เป็นวิทยากร และ นางสาวซารีป๊ะ ฆอแด๊ะ พี่เลี้ยงประจำโครงการ โดยมีนายอับดุลรอนิง ลงซา ประธานโครงการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 61 คน ในการประชุมวิทยากรได้บรรยาย ให้ความรู้เรื่องการปลูกและการบริโภคผักปลอดภัย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ชาวบ้านให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ชาวบ้านมีการแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและอุปสรรค ที่ได้ประสพจากการเพาะปลูก ซึ่งผู้บรรยายสามารถตอบโจทย์ และให้คำตอบทุกคำถามที่ชาวบ้านซักถาม กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการแจกเมล็ดพันธ์ 5 ชนิดให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้แก่ ผักบุ้ง คะน้า พริกขี้หนู ถั่วฝักยาว แตงกวา ซึ่งนับว่า กิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านให้ความสนใจมากๆ ชาวบ้านได้รับประโยชน์จากกิจรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก และวิทยากรอาสาที่จะนำตัวอย่างดิน ไปตรวจสอบหาค่าความเป็นกรดด่างของดิน ให้ชาวบ้านอีกด้วย กิจกรรมครั้งสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ ของคณะทำงานและชาวบ้านเป็นอย่างดี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,900.00 0.00 19,500.00 0.00 0.00 0.00 22,400.00

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 เพื่อแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบงาน เพื่อจัดกิจกรรมครั้งที่ 4

14 กันยายน 2563
asmoh63001750013asmoh63001750013
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo คณะทำงานร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมการประชุม
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงาน 10 คน เพื่อแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบงาน เพื่อจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 โดยแบ่งหน้าที่รับผิดในต่างๆ เช่น สถานที่ ลงทะเบียน และผ่ายบริการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 เพื่อจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 คณะทำงานพร้อมด้วยแกนนำโครงการย่อย จำนวน 10 คน เข้าร่วมการประชุมโดยมี นายอับดุลรอนิง ลงซา ประธานโครงการ และร่วมด้วยคณะทำงาน เพื่อชี้แจงเกี่ยวกิจกรรมที่จะจัด ในวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ.อาคารอเนกประสงค์ ตาดีกาซอลาฮุดดีน และแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบงาน ส่วนต่างๆเช่น สถานที่ ลงทะเบียน และผ่ายบริการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 680.00 0.00 680.00

ร่วมประชุมพิจารณายกร่างตารางข้อมูลผลลัพธ์เชิงประเด็นยุทธสาสตร์

20 สิงหาคม 2563
asmoh63001750013asmoh63001750013
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ร่วมประชุมพิจารณายกร่างตารางข้อมูลผลลัพธ์เชิงประเด็นยุทธสาสตร์ โดยมีนางสาวอาสะเมาะ มะเด็ง ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมในวันนี้ร่วมประชุมพิจารณายกร่างตารางข้อมูลผลลัพธ์เชิงประเด็นยุทธสาสตร์ โดยมีนางสาวอาสะเมาะ มะเด็ง ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมในวันนี้
 • photo ผูรับผิดชอบโครงการย่อยทุกโครงการ พร้อมด้วยพี่เลี้ยงประจำโครงการ เข้าร่วมประชุมพร้อมเพียรกัน ณใศาลากลางจังหวัดผูรับผิดชอบโครงการย่อยทุกโครงการ พร้อมด้วยพี่เลี้ยงประจำโครงการ เข้าร่วมประชุมพร้อมเพียรกัน ณใศาลากลางจังหวัด
 • photo การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมด้วยภาคีภาคส่วนต่างๆอาทิเช่น พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด ตำรวจภูธร และสาธารณสุขจังหวัดการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมด้วยภาคีภาคส่วนต่างๆอาทิเช่น พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด ตำรวจภูธร และสาธารณสุขจังหวัด
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ร่วมประชุมพิจราณายกร่างตารางข้อมูลผลลัพธ์เชิงประเด็นยุทธสาสตร์ ณ.ศาสากลางจังหวัด ห้องพิกุลทอง  และร่วมแสดงความคิดเห็น ความคืบหน้าของโครงการ ที่รับผิดชอบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวทีประชุมพิจราณายกร่างตารางข้อมูลผลลัพธ์เชิงประเด็นยุทธสาสตร์ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ.ศาสากลางจังหวัด ห้องพิกุลทอง โดยนางสาวอาสะเมาะ มะเด็ง เข้าร่วมประชุม พร้อมกับผู้รับผิดโครงการย่อยทุกโครางการ ร่วมด้วยหน่วงานภาครัฐ อาทิ เกษตรจังหวัด พานิชจังหวัด สาธรณสุขจังหวัด และตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมีรองผู้ว่าจังหวัดเป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อชีแจงให้หน่วยงาน ต่างๆ รับรู้ และร่วมภาคีในการสนับสนุน ข้อมูล และความคิดเห็น รับรู้ร่วมกันว่า จังหวัดยะลา ได้มีหน่วยงาน สสส.จัดสรรงบประมาณให้แก่จังหวัดยะลา โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลักๆ คือ ประเด็นอุบัติเหตุ และ ผักปลอดภัย ในการประชุมได้แลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆ ได้แก่ 1.การรับทราบถึงปัญหา การใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลงในผัก โดยการนำเข้าผักจากแหล่งอื่น หรือจังหวัดอื่น เข้ามาขายในจังหวัดยะลา โดยประเด็นหลักๆ คือ ลดการนำเข้าผักจากแหล่งอื่น 2.อุบัติเหตุบนท้องถนน ในหนึ่งวัน หนึ่งเดือน หนึ่งปีและทุกเทศกาลจะมีอุบัติเหตุเกิด ทำให้ยอดการเสียชีวิตเพิ่

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 720.00 0.00 0.00 0.00 720.00

เยี่ยมแปลงผักสำรวจข้อมูลการปลูกและบริโภคผักที่ไม่ใช้สารเคมีในชุมชน ครั้งที่ 1

19 สิงหาคม 2563
asmoh63001750013asmoh63001750013
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo พริกพริก
 • photo มะเขือมะเขือ
 • photo ข้าวโพดข้าวโพด
 • photo ผักบุ้งผักบุ้ง
 • photo ตะไคร้ตะไคร้
 • photo ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาว
 • photo กระเพรากระเพรา
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงเยี่ยมก่อนทำกิจกรรม ในโซนต่างๆ จากที่ได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และถ่ายรูป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานจำนวน 10 คน ลงเยี่ยมแปลงผักก่อนทำกิจกรรม ครั้งนี้ โดยแบ่งหน้าที่สำรวจ รับผิดชอบในแต่ละ พื้นที่ที่ทำการปลูก ซึ่งบางบ้านปลูกเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน และบางบ้านปลูกไว้บริโภคและจัดจำหน่าย การสำรวจครั้งนี้เพื่อต้องการทราบ ว่า บ้านแต่ละบ้าน มีการปลูกอะไรบ้าง และถ่ายรูปไว้ จากการสำรวจพบว่า มีการเพาะปลูกแล้วได้แก่ ตะไคร้ พริก ถั่วฝักยาว กระเพรา ผักบุ้ง และข้าวโพด และบางสิ่งปลูกไว้บริโภคและจัดจำหน่าย เช่น ข้าวโพด เพราะ ข้าวโพดขายง่าย มีพ่อค้ามารับซื้อ และสามารถสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ รองจากอาชีพหลัก เดิมชาวบ้านได้ทำการปลูกแล้วบางส่วน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,100.00 0.00 0.00 0.00 3,100.00

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 เพื่อลงพื้นที่สำรวจ

18 สิงหาคม 2563
asmoh63001750013asmoh63001750013
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo คณะทำงานร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมการประชุม
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงาน 10 คน ชี้แจงรายละเอียดการ ลงเยี่ยมแปลงผัก ข้อมูลสิ่งเพาะปลูก ของครัวเรือนแต่ละครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 เพื่อลงเยี่ยมแปลงผัก ครั้งที่ 1 คณะทำงานพร้อมด้วยแกนนำโครงการย่อย จำนวน 10 คน โดยมีนายอับดุลรอนิง ลงซา ประธานโครงการ ร่วมประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการลงพื้นที่สำรวจ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ได้ทำการแบ่งหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจในแต่ละโซน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00

เวทีทบทวนบันไดผลลัพธ์และออกแบบเก็บข้อมูลของโครงการย่อย

15 สิงหาคม 2563
asmoh63001750013asmoh63001750013
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย ทุกโครงการร่วมการเข้าประชุมพร้อมเพียรกัน ณ.โรงแรมปาร์ควิว จ.ยะลาผู้รับผิดชอบโครงการย่อย ทุกโครงการร่วมการเข้าประชุมพร้อมเพียรกัน ณ.โรงแรมปาร์ควิว จ.ยะลา
 • photo มี PM จังหวัด ร่วมชี้แจงบันไดผลลัพธ์ ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นมี PM จังหวัด ร่วมชี้แจงบันไดผลลัพธ์ ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
 • photo ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย ร่วมการออกมารายงานบันไดผลลัพธ์ ตามที่ได้แก้ไข และเพิ่มเติมผู้รับผิดชอบโครงการย่อย ร่วมการออกมารายงานบันไดผลลัพธ์ ตามที่ได้แก้ไข และเพิ่มเติม
 • photo ผู้รับผิดชอบโครงการย่อยทุกโครงการ พร้อมด้วยพี่เลี้ยงประจำโครงการร่วมกันถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกผู้รับผิดชอบโครงการย่อยทุกโครงการ พร้อมด้วยพี่เลี้ยงประจำโครงการร่วมกันถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
 • photo เข้ากลุ่มตามประเด็นโครงการ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น แก้ไขและเพิ่มเติม บันไดผลลัพท์ ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเข้ากลุ่มตามประเด็นโครงการ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น แก้ไขและเพิ่มเติม บันไดผลลัพท์ ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ร่วมประชุมแก้ไขบันไดผลลัพธ์ เพื่อแก้และเพิ่มเติม ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ให้สมบูรณ์ สอดคล้องตามกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

โดยมีนางสาวอาสะเมาะ มะเด็ง เข้าร่วมประชุมแก้ไขบันไดผลลัพธ์ เพื่อแก้และเพิ่มเติม ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ให้สมบูรณ์ สอดคล้องตามกิจกรรม เวทีทบทวนบันไดผลลัพธ์และออกแบบเก็บข้อมูลของโครงการย่อย วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ.ห้องประชุม โรงแรมปาร์ควิว จ.ยะลา ร่วมด้วยผู้รับผิดชอบโครงการย่อยทุกโครงการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยนางสาวอาสะเมาะ มะเด็ง ได้เข้าร่วมการประชุม วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกัยบันไดผลลัพธ์ ร่วมการแก้ไข และเพิ่มเติม เพื่อที่จะให้บันไดผลลัพธ์ ให้เห็นภาพที่ชัดเจนและสมบูรณ์มากขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 720.00 0.00 0.00 0.00 720.00

เวทีพัฒนาศักยภาพการรายงานผลลัพธ์ของโครงการย่อย

6 กรกฎาคม 2563
asmoh63001750013asmoh63001750013
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าสู่ระบบและทำการบันทึกกิจกรรมผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าสู่ระบบและทำการบันทึกกิจกรรม
 • photo ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย ทุกโครงการร่วมกันเข้าอบรมพร้อมเพียรกัน ณ.มหาวิทยาลัยฟาฏอณี เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเข้าสู่ระบบผู้รับผิดชอบโครงการย่อย ทุกโครงการร่วมกันเข้าอบรมพร้อมเพียรกัน ณ.มหาวิทยาลัยฟาฏอณี เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเข้าสู่ระบบ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เดินทางจาก ต.อัยเยอร์เวง ถึง จ.ยะลา และ จาก จ.ยะลา ถึง ต.เขาตูม รวมระยะทาง 92.4 กิโลเมตร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวทีพัฒนาศักยภาพการรายงานผลลัพธ์ของโครงการย่อย วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ณ.มหาวิทยาลัยฟาฏอณี ร่วมด้วยผู้รับผิดชอบโครงการย่อยทุกโครงการ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดย นางสาวอาสะเมาะ มะเด็ง ได้ร่วมการอบรม การคีย์ข้อมูลลงในระบบ ฝึกการใช้งานโปรแกรม รายงานผล ได้ทำ การบันทึกกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม และเพิ่มกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจตรงกันในการลงข้อมูลลงในระบบ และถือว่าเป็นกิจกรรมเพิ่มความรู้ได้อย่างมาก

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 740.00 0.00 0.00 0.00 740.00

เวทีประชุมชี้แจงโครงการและประชาสัมพันธ์โครงการ

28 มิถุนายน 2563
asmoh63001750013asmoh63001750013
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าประชุมพร้อมเพียรกัน ณ.อาคารอเนกประสงค์มัสยิดนูรุดดีนผู้เข้าร่วมประชุมเข้าประชุมพร้อมเพียรกัน ณ.อาคารอเนกประสงค์มัสยิดนูรุดดีน
 • photo เวทีประชุม เปิดโครงการและชี้แจงรายละเอียดของโครงการ โดยนางสาวอาสะเมาะ มะเด็ง ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมด้วย นางสาวซารีป๊ะ คอแด๊ะ พี่เลี้ยงประจำโครงการเวทีประชุม เปิดโครงการและชี้แจงรายละเอียดของโครงการ โดยนางสาวอาสะเมาะ มะเด็ง ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมด้วย นางสาวซารีป๊ะ คอแด๊ะ พี่เลี้ยงประจำโครงการ
 • photo ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันถ่ายรูปไว้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันถ่ายรูปไว้
 • photo ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต่างแสดงความคิดเห็น ถึงปัญหาและอุปสรรค ที่ประสพมาแล้วผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต่างแสดงความคิดเห็น ถึงปัญหาและอุปสรรค ที่ประสพมาแล้ว
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-เปิดกิจกรรม
-ชี้แจงโครงการโดย
-คณะทำงานมีการวางแผน การดำเนินในกิจกรรมต่อไป -มีการวางแผนการเบิกจ่ายเงินตามกิจกรรมการดำเนินโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานพร้อมด้วยแกนนำโครงการย่อย จำนวน 10 คน ร่วมกับ พี่เลี้ยงรับผิดชอบโครงการ นางสาวซารีป๊ะ ฆอแด๊ะ โดยมีนายอับดุลรอนิง ลงซา ประธานโครงการ ณ.ศาลาอเนกประสงค์มัสยิดนุรูลดีน ร่วมในการประชุมเวที เพื่อเปิดโครงการ ชี้แจงโครงการ และประชาสัมพันธ์โครงการ
ในการประชุมได้ ทำความเข้าใจ กิจกรรม ในโครงการ ตัวชี้วัด บันไดผลลัพธ์ และผู้สนับสนุนหลักของโครงการ ให้แก่ชาวบ้านที่เข้าร่วมรับฟัง ซึ่งชาวบ้านให้สนใจพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน และในการร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆ ที่ประสบปัญหา จากการเพาะปลูก เช่น ต้นข้าวโพด มีใบเป็นสีเหลือง ต้นพริก มีใบที่หยิก
กิจกรรมประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 38 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,900.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 16,900.00

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่1

25 มิถุนายน 2563
asmoh63001750013asmoh63001750013
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo คณะทำงานร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมการประชุม
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงาน จำนวน 10 คน ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และแบ่งหน้ารับผิดชอบ ในการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ ชี้แจง โครงการ และประชาสัมพันธ์โครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 เพื่อจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 คณะทำงานพร้อมด้วยแกนนำโครงการย่อยจำนวน 10 คน เข้าร่วมประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม เพื่อเปิดโครงการ ชี้แจงโครงการและประชาสัมพันธ์โครงการ ที่จะจัดใน วัน 28 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น.ณ.มัสยิดนูรุดดีน โดยได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในส่วนต่างๆ เช่นสถานที่ จุดลงทะเบียน อาหารเครื่องดื่ม และ ผู้คอยบันทึก

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 680.00 0.00 680.00

จัดทำรายงาน

20 มิถุนายน 2563
asmoh63001750013asmoh63001750013
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรมสนับสนุนจาก สสส. ค่าจัดทำรายงานและค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมสนับสนุนจาก สสส. ค่าจัดทำรายงานและค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบ รายงานความก้าวหน้าออนไลน์ โดยทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม จะต้องมีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดในแต่ละกิจกรรม ว่ามีผู้เข้าร่วมอบรมกี่คน ผลจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างไร และ ผู้เข้าร่วมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง และต้องลงรูปภาพประกอบด้วย ใบลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม ใบสำคัญรับเงิน รูปภาพประกอบ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

จัดทำป้ายไวนิลโครงการ และไวนิลบันไดผลลัพธ์

20 มิถุนายน 2563
asmoh63001750013asmoh63001750013
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ป้ายไวนิล นำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆป้ายไวนิล นำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ
 • photo ป้ายไวนิล นำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆป้ายไวนิล นำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ
 • photo ป้ายไวนิล นำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆป้ายไวนิล นำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทำป้ายไวนิลขนาด 1.202.40 ม.โดยมีรายละเอียดในไวนิลว่า "โครงการส่งเสริมการปลูก กิน ขายผักปลอดภัย ต.อัยเยอร์เวง" และไวนิลบันไดผลลัพธ์ ขนาด 0.81.40 ม.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ป้ายไวนิลขนาด 1.202.40 ม.โดยมีรายละเอียดในไวนิลว่า "โครงการส่งเสริมการปลูก กิน ขายผักปลอดภัย ต.อัยเยอร์เวง" ทุกครั้งที่จัดกิจกรรม จะมีการเขียนชื่อกิจกรรม กำกับไว้ บนไวนิล ทุกครั้งเพื่อที่ให้รับรู้โดยทั่วกัน ของผู้เข้าร่วมการอบรม และไวนิลบันไดผลลัพธ์ ขนาด 0.81.40 ม. วัตถุประสงค์ใการจัดทำบันไดผลลัพธ์ 1.เพื่อให้ครัวเรือนปลูกผักปลอดภัยสำหรับการบริโภคในครัวเรือน 2.เพื่อสร้างระบบการจัดจำหน่ายผักปลอดภัยเพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน ซึ่งประกอบด้วย - กิจกรรม - ผลลัพธ์ -ตัวชี้วัด ซึ่งการจัดทำบันไดผลลัพธ์ นั้นเพื่อให้เห็นถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆว่าถึงขั้นไหน ได้รับการเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อย จากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00