Node Flagship

ผลการดำเนินโครงการ

สรุปผลการดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม:
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์บางส่วนของโครงการ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

ผลผลิตโครงการ

วัตถุประสงค์สถานการณ์เป้าหมายผลผลิตอธิบาย
1 1.เพื่อให้ครัวเรือนปลูกผักปลอดภัย สำหรับการบริโภคในครัวเรือน
ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.สมาชิกในครัวเรือนเป้าหมายรวมตัวจัดตั้งชมรมอาหารปลอดภัย มีตัวแทนมาเป็นคณะทำงานเพื่อติดตามและหนุนเสริมกิจกรรม ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.มีการจัดการข้อมูลวางแผนการผลิต ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.กลุ่มเป้าหมายมีทักษะการปลูกผักปลอดภัย ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 5.กลุ่มเป้าหมายมีการนำความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัยไปใช้ในแปลง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 6.มีข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตผักปลอดภัย และมีการปฏิบัติตาม
1.00

 

2 2.เพื่อสร้างระบบการจัดจำหน่ายผักปลอดภัย เพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน
ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.ชาวบ้านได้บริโภคผักปลอดภัย ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.เกิดแปลงผักต้นแบบที่สามารถขยายผลต่อได้ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.มีโรงเรียนรับซื้อผัก ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 5.มีตลาดวางขายประจำในพื้นที่อย่างน้อย 4 จุด ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 6.มีตราสัญลักษณ์ของผักปลอดภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAPในหน่วยงานของจังหวัด
1.00

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 100 100
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
คณะทำงาน เยาวชน ครัวเรือนในพื้นที่บ้านกม.38 อัยเยอ 100 100

บทคัดย่อ*

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อให้ครัวเรือนปลูกผักปลอดภัย สำหรับการบริโภคในครัวเรือน 2.เพื่อสร้างระบบการจัดจำหน่ายผักปลอดภัย สร้างรายได้ในครัวเรือนได้

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (1) กิจกรรมที่ สสส. สนับสนุนเพิ่มเติม (2) เวทีประชุมชี้แจงโครงการและประชาสัมพันธ์โครงการ (3) เยี่ยมแปลงผักสำรวจข้อมูลการปลูกและบริโภคผักที่ไม่ใช้สารเคมีในชุมชน ครั้งที่ 1 (4) ให้ความรู้เรื่องการปลูกและการบริโภคผักปลอดภัย (5) เวที ARE ครั้งที่ 1 (6) เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก (7) เยี่ยมแปลงผักสำรวจข้อมูลการปลูกและบริโภคผักที่ไม่ใช้สารเคมีในชุมชน ครั้งที่ 2 (8) จัดเวที ARE ครั้งที่ 2 (9) ฉีดพ่น ฟื้นฟู ปรับสภาพหน้าดิน (10) เวที ARE ครั้งที่ 3 ถอดบทเรียน (11) ประชุมคณะทำงาน (12) เวทีปฐมนิเทศและทำสัญญาโครงการย่อย (13) จัดทำป้ายไวนิลโครงการ และไวนิลบันไดผลลัพธ์ (14) เวทีพัฒนาศักยภาพการรายงานผลลัพธ์ของโครงการย่อย (15) เวทีทบทวนบันไดผลลัพธ์และออกแบบเก็บข้อมูลของโครงการย่อย (16) ร่วมประชุมพิจารณายกร่างตารางข้อมูลผลลัพธ์เชิงประเด็นยุทธสาสตร์ (17) เวทีประเมิน ARE ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 (18) เวทีพัฒนาศักยภาพและรายงานผลลัพธ์ของโครงการย่อย (19) เวทีประเมิน ARE ระดับจังหวัด ครั้งที่2 (20) เวทีสังเคราะห์และสกัดบทเรียนการดำเนินงาน (21) จัดทำรายงาน (22) ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่1 (23) ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 เพื่อลงพื้นที่สำรวจ (24) ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 เพื่อแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบงาน เพื่อจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 (25) ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4 เพื่อแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบงาน เพื่อจัดกิจกรรมครั้งที่ 5 (26) ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 5 เพื่อจัดเวทีARE ครั้งที่ 2 (27) ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 6

ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ *

  • บทคัดย่อ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
  • หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh