Node Flagship

เวทีพัฒนาศักยภาพการรายงานผลลัพธ์ของโครงการย่อย

เวทีพัฒนาศักยภาพการรายงานผลลัพธ์ของโครงการย่อย

6 กรกฎาคม 2563
suanpakbetong63001750018suanpakbetong63001750018
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตัวแทนคณะทำงานประกอบด้วย 1.นางสาววลัยลฎา  เจริญดี 2.นางสาวกุนทินี  วงศ์นิรัติศัย เข้าร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพการรายงานผลลัพธ์ของโครงการย่อย ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จ.ปัตตานี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตัวแทนคณะทำงานเข้ารับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานผลลัพธ์โครงการผ่าน www.happynetwork.org เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการในแต่ละกิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม การใช้จ่ายงบประมาณ ขั้นตอน และวิธีการรายงานผล การบันทึกกิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,096.80 1,096.80