Node Flagship

เวทีปฐมนิเทศและทำสัญญาโครงการย่อย

เวทีปฐมนิเทศและทำสัญญาโครงการย่อย

3 มิถุนายน 2563
suanpakbetong63001750018suanpakbetong63001750018
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เข้าร่วมเวทีปฐมนิเทศและทำสัญญา อาคารศรีฟ้า สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดยะลา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ร่วมอบรมรับฟังการชี้แจงโครงการ เซ็นสัญญาโครงการ โดยตัวแทนชุมชนสวนผักเข้าร่วม ดังนี้ 1.นายสุธรรม  บัวแก่น 2.นางสาวกุนทินี  วงศ์นิรัติศัย 3.นางรัตน์นาพร  บุญเจริญ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,096.80 1,096.80