Node Flagship

เวทีประชุมชี้แจงโครงการและสรรหาคณะทำงาน

เวทีประชุมชี้แจงโครงการและสรรหาคณะทำงาน

2 กรกฎาคม 2563
suanpakbetong63001750018suanpakbetong63001750018
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นายสุธรรม  บัวแก่น ประธานชุมชนสวนผักได้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เชิญชวนสมาชิกชาวชุมชนสวนผักเข้าร่วมเวทีประชุมชี้แจงและสรรหาคณะทำงาน ในวันที่พฤหัสบดีที่ 2 ก.ค. 63 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์กลุ่มอาชีพชุมชนสวนผัก(ร้าน@สะพานเอียง) โดยประธานชุมชนสวนผัก ได่กล่าวต้อนรับสมาชิกชุมชนสวนผัก และคุณซารีป๊ะ ฆอแด๊ะ พี่เลี้ยงโครงการ โดยได้ชี้แจงถึงรายละเอียดโครงการว่า ชุมชนสวนผักได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในโครงการชุมชนสวนผักปลอดสารพิษเพื่อผลิตและจำหน่าย โดยได้รับงบประมาณสนับสนนจำนวน 100,000 บาท มีเป้าหมาย 90 ครัวเรือน ระยะเวลาดำเนินโครงการ    1 มิ.ย. 63 - 31 มี.ค. 64 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการผลิตผักในเมืองที่ปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือน ส่งเสริมให้ครัวเรือนผลิต และบริโภคผักที่เพียงพอ ปลอดภัย มีสุขภาพที่แข็งแรง และเกิดรายได้ เพื่อทำระบบการจำหน่าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สมาชิกมีความเข้าใจในหลักการ วัตุประสงค์ และความคาดหวัดในการจัดทำโครงการ มีความกระตือรือร้นที่จะรับความรู้ เรื่องการปลูกผักในเมือง การกำจัดศัตรูพืช การทำปุ๋ย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
11,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00