Node Flagship

จัดตั้งคณะทำงานและประชุมคณะทำงานวางแผน ครั้งที่1 (ค้นหาคณะทำงาน/กรรมการด้านอุบัติเหตุในหมู่บ้าน จำนวน 20 คน ) ดำเนินกิจกรรม 24/6/63

จัดตั้งคณะทำงานและประชุมคณะทำงานวางแผน ครั้งที่1 (ค้นหาคณะทำงาน/กรรมการด้านอุบัติเหตุในหมู่บ้าน จำนวน 20 คน ) ดำเนินกิจกรรม 24/6/63

27 มิถุนายน 2563
รอฮานี ดือเระรอฮานี ดือเระ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมค้นหาคณะทำงาน/กรรมการด้านอุบัติเหตุในหมู่บ้าน  จำนวน 20 คน ดำเนินกิจกรรม 8/2/63  จำนวน 20 คน กิจกรรมที่ 2 ประชุมเพื่อจัดตั้งโครงสร้างคณะทำงาน ด้านอุบัติเหตุในหมู่บ้าน  จัดทำต้นไม้ปัญหา และบรรไดผลลัพธ์ กลุ่มแกนนำชุมชน เยาวชน 10 คน คณะทำงาน 20 คน  ดำเนินกิจกรรม  13/3/2563  จำนวน 30 คน กิจกรรมที่ 3 ประชุมเพื่อคลี่โครงการ ลดอุบัติเหตุ ม.3 กะดูโด๊ะ  วันที่ 27 /6/63  จำนวน 20 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต แกนนำ คณะทำงานมาครบตามกลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ แกนนำมีการติดตามเฝ้าระวัง มีการติดตามข้อมูลการปรับพฤติกรรมประชาชนในชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00