Node Flagship

สร้างความเข้าใจแก่คนในชุมชน

4 กรกฎาคม 2564
USW@YALA 63-00175-0014USW@YALA 63-00175-0014
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สร้างความเข้าใจแก่คนในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สร้างความเข้าใจแก่คนในชุมชนในการใช้รถใช้ถนน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 200.00 0.00 300.00 3,500.00

เวทีแลกเปลี่ยน

4 กรกฎาคม 2564
USW@YALA 63-00175-0014USW@YALA 63-00175-0014
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สร้างเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้จัดเก็บ และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง โดยในเวทีแลกเปลี่ยนนี้ จะมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ปฏิบัตตามกฏจราจรที่ดีเด่น ตลอดจนบุคลากรและแกนนำชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แลกเปลี่ยนข้อมูล เกิดการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติตนตามกฏจราจร เกิดความตระหนักและเห็นผลการตระหนัก

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 6,500.00 2,500.00 0.00 4,000.00 15,000.00

ป้ายไวนิลเตือนจุดเสี่ยง

4 กรกฎาคม 2564
USW@YALA 63-00175-0014USW@YALA 63-00175-0014
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ป้ายไวนิลเตือนจุดเสี่่ยง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ติดตั้งป้ายไวนิลเตือนจุดเสี่่ยง ผู้ขับขี่ขับอย่างไม่ประมาท

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 500.00 2,000.00 500.00 0.00 4,000.00

ทีมงานประชาสัมพันธ์

4 กรกฎาคม 2564
USW@YALA 63-00175-0014USW@YALA 63-00175-0014
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทีมงานลงพื้นประชาสัมพันธ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทีมงานลงพื้นประชาสัมพันธ์  ทำให้นักเรียน บุคลากร และชาวบ้านใกล้เคียง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00

เอกสารประชาสัมพันธ์

4 กรกฎาคม 2564
USW@YALA 63-00175-0014USW@YALA 63-00175-0014
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทีมงานลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อลดอุบัติเหตุ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 2,200.00

ซ่อมแซมพื้นที่เสี่ยงหรื่อชำรุด

4 กรกฎาคม 2564
USW@YALA 63-00175-0014USW@YALA 63-00175-0014
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

มีการซ่อมแซมพื้นที่เสี่ยงหรื่อชำรุด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พื้นที่เสี่ยงมีการปรับและแก้ไข ทำให้อุบัติเหตุลดลง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 500.00 4,200.00 500.00 0.00 6,200.00

วางแผนเรียนรู้และทดสอบการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง

4 กรกฎาคม 2564
USW@YALA 63-00175-0014USW@YALA 63-00175-0014
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทีมงานมีการวางแผนเรียนรู้และทดสอบการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทีมงานมีการวางแผนเรียนรู้และทดสอบการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง ทีมงานมีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 7,000.00 0.00 0.00 7,600.00

กิจกรรมที่ 6 ขับขี่ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

4 กรกฎาคม 2564
USW@YALA 63-00175-0014USW@YALA 63-00175-0014
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ มีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ขับขี่ดีเด่น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการคืนข้อมูลให้กับนักเรียน ประชาชนใกล้เคียง
ทำให้อุบัติเหตุบนท้องถนนรอบรั้วอุดมศาสน์นี้ลดลงมาก

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุม ครั้งที่ 4

4 กรกฎาคม 2564
USW@YALA 63-00175-0014USW@YALA 63-00175-0014
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมทีมงานทั้งหมด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการประชุมเพื่อแก้ปัญหาของการเก็บข้อมูล มีการเสนอวิธีการแก้ปัญหาต่างๆเพื่่อให้อุบัติเหตุลดลง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 1,500.00 1,300.00 700.00 6,500.00

กิจกรรมที่ 5 ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง เพื่อลดอุบัติเหตุ

4 กรกฎาคม 2564
USW@YALA 63-00175-0014USW@YALA 63-00175-0014
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วางแผนการเรียนรู้และทดสอบการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้บันทึกข้อมูลมีเทคนิคในการเก็บข้อมูลที่แม่นยำขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กิจกรรมที่4 กลไกเฝ้าระวังเรื่องอุบัติเหตุ

1 กรกฎาคม 2564
USW@YALA 63-00175-0014USW@YALA 63-00175-0014
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

รายละเอียดกิจกรรม -คืนข้อมูลอุบัติเหตุให้นักเรียน บุคลากรและคนในชุมชน -ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียน บุคลากรและคนในชุมชน -ทบทวนแผนงานติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลลัพธ์ที่ 4 คนในโรงเรียนและชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสวมหมวกกันน็อค สภาพแวดล้อมได้รับกาเปลี่ยนแปลง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.1 นักเรียน บุคลากรและคนในชุมชนสวมหมวกกันน็อกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 จากประชากรผู้ขับขี่ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.2 จุดเสี่ยงได้รับการแก้ไข ร้อยละ 50 ของจุดเสี่ยง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและบันไดผลลัพธ์โครงการ

25 เมษายน 2564
รัยฮาน กีไรรัยฮาน กีไร
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทำป้ายไวนิลโครงการ และบันไดผลลัพธ์ จำนวน 2 แผ่น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 2 x 1 เมตร  จำนวน 2 แผ่น  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจโครงการ และมีการติดตั้งทุกครั้งที่จัดกิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

จัดทำรายงานโครงการ

20 มีนาคม 2564
USW@YALA 63-00175-0014USW@YALA 63-00175-0014
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทำสรุปรายงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รูปเล่มรายงาน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 800.00 400.00 0.00 2,000.00

ค่าเดินทางและค่าที่พักเพื่อเข้าร่วมประชุมกับ สสส. หรือหน่วยจัดการระดับจังหวัด

18 มีนาคม 2564
USW@YALA 63-00175-0014USW@YALA 63-00175-0014
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตลอดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อมูลการใช้งบประมาณ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,600.00 0.00 3,000.00 1,400.00 7,000.00

ประชุมหน่วยขับเคลื่อนหน่วยจัดการระดับจังหวัด

25 ตุลาคม 2563
USW@YALA 63-00175-0014USW@YALA 63-00175-0014
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การเข้าร่วมประชุมกับหน่วยระดับจังหวัดตลอดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แกนนำเกิดการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องและมีศักยภาพ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 1,000.00 0.00 3,040.00 0.00 6,040.00

กิจกรรมเวทีการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาAREครั้งที่ 1

25 ตุลาคม 2563
USW@YALA 63-00175-0014USW@YALA 63-00175-0014
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรมเวทีการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(AER)ของหน่วยจัดการระดับที่มีจุดเน้น(Node Flagship)ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 วันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพเบตง ประเด็นหลักดังนี้ 1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 2.ชี้แจงจุดเน้นตามบันไดผลลัพธ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แต่ละประเด็นสรุปจัดทำสรุป AER 1.สรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 2.รายงานความก้าวหน้าของโครงการย่อย 3.แก้ไขปัญหาอุปสรรคของโครงการย่อยร่วมกับพี่เลี้ยง 4.วางแผนการดำเดินงานกิจกรรมตามบันไดผลลัพธ์ (Time line) 5.มีการเรียนรู้การรายงานผลการดำเนินงาน(การคีย์รายงานผลในระบบ) 6.สรุปภาพรวมของเวทีการประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาARE

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 1,000.00 160.00 2,000.00 0.00 4,160.00

ตะลุยดินแดนแห่งจราจร

22 ตุลาคม 2563
USW@YALA 63-00175-0014USW@YALA 63-00175-0014
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

อบรมกฏจราจรภายใต้กจกรรมค่าย นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม ตะลุยดินแดนแห่งจราจร โดยนักเรียนแต่ละคนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการอบรมกฏจราจรให้แก่นักเรียน โดยให้นักเรียนเข้าฐาน นักเรียนเกิดความตระหนักในการเรียนรู้กฏจราจรผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรม นักเรียนจะเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเข้าร่วมกิจกรรมโดยธรรมชาติ เนื่องจากนักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,000.00 0.00 5,000.00 4,500.00 0.00 1,500.00 15,000.00

โครงการย่อยติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (AREครั้งที่1)

14 กันยายน 2563
USW@YALA 63-00175-0014USW@YALA 63-00175-0014
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วิเคราะห์ แก้ไข บันไดผลลัพธ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้กำหนดและเปลี่ยนแปลง Time line

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00

หนังสั้นสร้างความตระหนักแก่นักเรียน บุคลากร คนในชุมชน และคนอื่นๆในโลกโซเชียล

9 กันยายน 2563
USW@YALA 63-00175-0014USW@YALA 63-00175-0014
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สร้างหนังสั้นเพื่อเป็นสื่อในการสร้างความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 1,200.00 800.00 0.00 0.00 3,000.00

ประชุม ครั้งที่ 5

4 กันยายน 2563
USW@YALA 63-00175-0014USW@YALA 63-00175-0014
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมแกนนำ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมแกนนำเพื่อสรุปกิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00

ประชุม ครั้งที่ 3

8 สิงหาคม 2563
USW@YALA 63-00175-0014USW@YALA 63-00175-0014
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมแกนนำ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมแกนนำ วางแผน การดำเนินงานกิจกรรมต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00

ป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

6 สิงหาคม 2563
USW@YALA 63-00175-0014USW@YALA 63-00175-0014
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทำป้ายไวนิลเตือนจุดเสี่ยง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดทำและติดตั้งป้ายไวนิลเตือนจุดเสี่ยง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 500.00 2,500.00

กิจกรรมที่ 3 ขับขี่ปลอดภัยต้องตระหนักเร์่องอุบัติเหตุ

24 กรกฎาคม 2563
USW@YALA 63-00175-0014USW@YALA 63-00175-0014
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • พัฒนาทักษะการทำงานของทีมงาน
 • มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียน ผู้ปกครองและคนในชุมชน
 • ปรับเปลี่ยน และแก้ไขจุดเสี่ยง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
 • จุดเสี่ยงได้รับการแก้ไข
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุม ครั้งที่ 2

17 กรกฎาคม 2563
USW@YALA 63-00175-0014USW@YALA 63-00175-0014
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมแกนนำ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมแกนนำเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงาน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00

เวทีพัฒนาศักยภาพการรายงานผลลัพธ์ของโครงการย่อยฯ

6 กรกฎาคม 2563
USW@YALA 63-00175-0014USW@YALA 63-00175-0014
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ฝึกการใช้งานโปรแกรม รายงานผล -เพิ่มกิจกรรม -บันทึกกกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ สมัครร่้วมเป็นสมาชิกทางเว็บไซต์ ฅนสร้างสุข และสามารถ เพิ่มกิจกรรมและบันทึกกิจกรรมต่างๆของโครงการได้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00

เวทีปฐมนิเทศ และทำสัญญาโครงการย่อย

3 กรกฎาคม 2563
USW@YALA 63-00175-0014USW@YALA 63-00175-0014
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

รับการปฐมนิเทศจาก Node ยะลา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ทำสัญญาโครงการย่อย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00

ประชุมแกนนำ ครั้งที่ 1

27 มิถุนายน 2563
USW@YALA 63-00175-0014USW@YALA 63-00175-0014
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมแกนนำ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมแกนนำ วางแผนเพื่อลงพืันที่จริง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00

คืนข้อมูลอุบัติเหตุให้นักเรียน บุคลากรและคนในชุมชน

10 มิถุนายน 2563
USW@YALA 63-00175-0014USW@YALA 63-00175-0014
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คืนข้อมูลอุบัติเหตุให้นักเรียน บุคลากรและคนในชุมชนและติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียน บุคลากรและคนในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คืนข้อมูลต่างเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเพื่อติดตามอย่างต่อเนื่อง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

การพัฒนาศักยภาพทีมจัดทำโดยโครงการย่อย

1 มิถุนายน 2563
USW@YALA 63-00175-0014USW@YALA 63-00175-0014
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดแกนนำที่มีศักยภาพ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ป้ายนี้ ที่เตือนกัน

1 มิถุนายน 2563
USW@YALA 63-00175-0014USW@YALA 63-00175-0014
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทำป้ายรณรงค์การใช้รถใช้ถนนน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดความรู้และตระหนักการใช้รถใช้ถนน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

กิจกรรมที่2 การจัดตั้งคณะทำงานโครงการและวางแผนการดำเนินงาน

1 มิถุนายน 2563
USW@YALA 63-00175-0014USW@YALA 63-00175-0014
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

รายละเอียดกิจกรรม -พัฒนาทักษะคณะทำงานโดยหน่วยจัดการ Flagship จังหวัดยะลา -จัดตั้งคณะทำงานโครงการ -เก็บรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในนักเรียน บุคลากรและชุมชน -อบรมให้ความรู้แกนนำนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน -จัดทำแผนแก้ไขจุดเสี่ยงในโรงเรียนและในชุมชนใกล้เคียง -แกนนำศึกษาดูงาน -ประชุมแกนนำเดือนละ 1 ครั้ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดตั้งคณะกรรมการและแกนนำนักเรียนเพื่อเป็นกระบอกเสียงในกับบุคคากรและในนักเรียนในโรงเรียน และประชุมจัดตั้งกำหนดจุดเสี่ยงทั้งในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง โดยนักเรียนแกนนำศึกษาดูงานและนำข้อมูลมาประชุมเดือนละครั้ง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00

จัดตั้งคณะทำงานโครงการและประชุมคณะทำงาน

1 มิถุนายน 2563
USW@YALA 63-00175-0014USW@YALA 63-00175-0014
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมและวางแผน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดเแกนนำและทีมงานโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

กิจกรรมครั้งที่1 พัฒนาศักยภาพทีมจัดทำโครงการย่อย

1 พฤษภาคม 2563
USW@YALA 63-00175-0014USW@YALA 63-00175-0014
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

มีการจัดทำป้ายโครงการ ดำเนินงานตามโครงการที่ได้กำหนดไว้ และเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ สสส กำหนด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดการทำงานที่เป็นทีมและและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00