การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตำบลอาซ่อง

เวทีปฐมนิเทศและทำสัญญาโครงการย่อย

เวทีปฐมนิเทศและทำสัญญาโครงการย่อย

3 มิถุนายน 2563
63-00175-000463-00175-0004
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรมปฐมนิเทศและทำสัญญาโครงการย่อย ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมราชาวดี ตึกศรีฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
-มีการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ -เตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญาโครงการย่อยและลงนามในสัญญา คณะทำงานทีมงานย่อย จำนวน 3 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 คน เอกสารเกี่ยวกับสัญญาและรายละเอียดของโครงเข้าใจในรายละเอียด แบบฟอร์มเอกสารทางการเงินประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณและแนวทางในการเบิกจ่าย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00