การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตำบลอาซ่อง

จัดทำป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่และป้ายชื่อโครงการ

จัดทำป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่และป้ายชื่อโครงการ

10 กรกฎาคม 2563
63-00175-000463-00175-0004
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่และป้ายชื่อโครงการ ระบุชื่อโครงการ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม และผู้รับผิดชอบโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่และป้ายชื่อโครงการ จำนวน 2 ป้าย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00