การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตำบลอาซ่อง

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 (จัดตั้งคณะทำงานโครงการ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจโครงการร่วมกัน แบ่งบทบาทหน้าที่ พร้อมวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน)

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 (จัดตั้งคณะทำงานโครงการ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจโครงการร่วมกัน แบ่งบทบาทหน้าที่ พร้อมวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน)

13 กรกฎาคม 2563
63-00175-000463-00175-0004
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรม จัดตั้งคณะทำงานโครงการและประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจโครงการร่วมกัน แบ่งบทบาทหน้าที่พร้อมวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน -มีการแต่งตั้งคณะทำงาน -มีการวางแผนการดำเนินงาน -มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจน ณ ห้องประชุม อบต.อาซ่อง ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-คณะทำงานเข้าร่วมกิจกรรม 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 -นายซัมซุดีน โดซอมิ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการและแนะนำรายชื่อคณะทำงานให้รับทราบ -คณะทำงานมีการวางแผนการเบิกจ่ายเงินตามกิจกรรมการดำเนินโครงการ -คณะทำงานมีการวางแผนการดำเนินงานโครงการในกิจกรรมต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00