Node Flagship

directions_run

พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

กิจกรรมที่1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจโครงการร่วมกัน แบ่งบทบาทหน้าที่ พร้อมวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน

กิจกรรมที่1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจโครงการร่วมกัน แบ่งบทบาทหน้าที่ พร้อมวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน

26 กันยายน 2564
รัยฮาน กีไรรัยฮาน กีไร
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.เชิญผู้เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงามในการขับเคลื่อนโครงการพลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน เดือน กรกฎาคม 2564 ณ เทศบาลนครยะลา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เกิดคณะทำทำงานจำนวน 15 คน ในการวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 lock_open