Node Flagship

directions_run

พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สานพลังชุมชนซ่อมแซมผิวถนนในหมู่บ้านและจัดทำป้าย/สื่อรณรงค์/สร้างการรับรู้เรื่องวินัยจราจร

สานพลังชุมชนซ่อมแซมผิวถนนในหมู่บ้านและจัดทำป้าย/สื่อรณรงค์/สร้างการรับรู้เรื่องวินัยจราจร

26 กันยายน 2564
รัยฮาน กีไรรัยฮาน กีไร
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีรวมพลังชุมชนซ่อมแซมผิวถนนในหมู่บ้าน จัดทำป้าย/สื่อรณรงค์เรื่องวินัยจราจร/สร้างการรับรู้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดการซ่อมแซมถนนที่เป็นผิวขรุขระภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 ที่ ประชาสัมพันธ์ ณ พื้นที่จุดเสี่ยง จำนวน 5 ที่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,000.00 0.00 25,550.00 0.00 0.00 0.00 30,550.00 lock_open